Udgivelsesdato: 31. august 2020

Kompensation til kultur- og idrætsliv

Dansk kultur- og idrætsliv er, ligesom en del af erhvervslivet, fortsat påvirket af covid-19. Afstandskrav og forsamlingsforbud har påvirket økonomien.

Regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Konservative og Alternativet er i weekenden blevet enige om en målrettet hjælp til kulturen på lige med det øvrige erhvervsliv.

 

P6Nhhv GIL9k

Det betyder, at de generelle kompensationsordninger, der forlænges på erhvervsområdet også kommer til at omfatte kultur- og idrætslivet til og med den 31. oktober 2020. 

Man er derudover enedes om at forlænge følgende kompensationsordninger til kultur- og idrætslivet:

  • Kompensationsordning for faste omkostninger for selvejende institutioner mv.

  • Kompensation til særligt nødlidende kulturinstitutioner mv. Delpuljerne videre- føres. I nødpuljens delformål 4 videreføres kompensation for faste omkostninger, i det omfang institutionerne lever op til kriterierne i sammenlignelige videreførte ordninger

  • Kompensation vedr. større kultur- og idrætsarrangementer.

Er du udøvende kunster eller freelancer kan du læse mere om dine muligheder i nedenstående nyhed.

 ➤   Nye Covid-19-ordninger og opdateringer af eksisterende

  

Etablering af aktivitetspulje

Der etableres en aktivitetspulje til kulturaktiviteter med det formål at understøtte, at der i perioden den 1. september til den 31. oktober 2020 i højere grad vil blive afholdt nye eller allerede planlagte publikumsrettede kulturaktiviteter med mere end 25 publikummer, fx koncerter samt teater- og biografforestillinger på kulturområdet.

Aktiviteterne skal kunne gennemføres med respekt for COVID-19-restriktioner og -retningslinjer og derfor fx med reduceret publikum. 

Tilskud kan ydes til:

    • En enkelt kulturaktivitet (fx en koncert eller forestilling)

    • En række gentagelser af det samme kulturaktivitet (fx teater- eller biografforestillinger)

    • En række af beslægtede kulturaktiviteter, fx en koncertrække med varierende programmer eller visninger af et teaters forskellige forestillinger i en periode, herunder gentagelser af flere forskellige titler.

Puljen yder efter ansøgning tilskud på op til 65 pct. af kulturaktivitetens udgifter, dog maksimum 1,5 mio. kr. pr. aktivitet.

Puljen dækker ikke tabte indtægter, og tilskuddet ydes efter budget for arrangementet. Efterfølgende aflægges regnskab, hvorefter et eventuelt overskud på arrangementet skal tilbagebetales - dog maksimalt svarende til tilskuddets størrelse.

 

Ordningen omfatter selvejende institutioner, virksomheder og foreninger mv. på kulturområdet, der har som primær virksomhed at gennemføre publikumsrettede aktiviteter på kulturområdet, fx teatre, spillesteder, koncerthuse, orkestre, museer, cirkus, revyer, stand- up og biografer.

Ordningen understøtter endvidere, at kulturinstitutioner og -organisationer kan gennemføre og organisere kulturaktiviteter målrettet børn og unge, fx i daginstitutioner og/eller folkeskoler. Tillige kan fx multiarenaer og folkeoplysende foreninger søge til aktiviteter. Fælles gælder, at ansøgere skal have en årlig omsætning på mindst 1 mio. kr. Biografer kan fx søge om tilskud fra aktivitetspuljen til udgifter i forbindelse med filmforevisninger. 

Puljen kan kun søges af CVR-registrerede institutioner og selvejende foreninger mv. Det er endvidere et krav, at ansøger er CVR-registreret inden den 1. juni 2020.

Kulturaktører vil fortsat have mulighed for at søge kompensationsordningen for større arrangementer. Den samme aktivitet kan dog ikke opnå dækning fra både aktivitetspuljen og arrangementskompensationsordningen.

 

Flere midler til breddeidræt og foreningsliv

Aftalepartierne er desuden enige om, at der afsættes yderligere 100 mio. kr. til foreningspuljerne under Danmarks Idrætsforbund (DIF), DGI, Firmaidrætten og Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF).

Midlerne til DIF, DGI og Firmaidrætten skal gå til lokale idrætsforeninger, herunder også de foreninger, som afholder store breddeevents og herudover også foreningsbaserede eventarrangører.

DIF og DGI forpligtes ligeledes til at administrere ansøgninger fra lo- kalforeninger inden for det selvorganiserede idrætsområde, udsatte-idrætten og esport. DUF forpligtes til også at administrere ansøgninger fra lokale foreninger inden for det amatørkulturelle og det frivilligt kulturelle område. 6 mio. kr. øremærkes til konkurstruede landsorganisationer under Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), herunder udvekslings- organisationer. 

➤   Læs mere på Kulturministeriets hjemmeside

 

Vi holder øje med udviklingen - også på kulturområdet

Vi hjælper også kulturen, og har stor erfaring på området. Har du brug for hjælp til kulturens hjælpepakker, tilskud eller regnskaber, så skriv eller ring til os.

 

 

 

Pushtekst

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få værdifuld information

Vi giver dig et overblik over de hidtidige tiltag. Hvad er vedtaget, hvad er under udarbejdelse, og hvor kan du læse mere

ℹ️  Skriv dig op her og få aktuel information

  Brug for hjælp? - kontakt os, så finder vi nærmeste lokale revisor

 

 

Al information på www.danskrevision.dk er derfor kun af generel karakter. Det kan ikke erstatte professionel rådgivning. Indholdet alene kan ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.