Udgivelsesdato: 9. december 2019

Finansloven 2020

Finanslovsaftalen blev offentliggjort den 2. december. Aftaleteksten skal naturligvis først formuleres til lovgivning og dermed lovforslag – dette er kun for en dels vedkommende offentliggjort på nuværende tidspunkt.

Der er dog muligt at danne sig et rimeligt overblik over status. Vi har kigget lidt på udvalgte områder.

 

Christiansborg

 

Tilbagerulning af lempelse af bo og gaveafgiften

Regeringen har fremsat lovforslag om at tilbagerulle lempelsen af bo- og gaveafgiften ved overdragelse af erhvervsvirksomhed.

Det betyder, at bo- og gaveafgiften igen kommer til at være den samme for overdragelse af en erhvervsvirksomhed som arv eller gave til den nære familie, som for overdragelse af andre aktiver, nemlig 15 pct.

Dette har vi omtalt i en tidligere artikel, som du kan finder her /nyheder/2019/12/hoejere-bo-og-gaveafgift-paa-vej/

 

Afskaffelse af forældrekøb i virksomhedsordningen mv.

Gældende regler giver mulighed for at anvende virksomhedsordningen til at trække renteudgifter på forældrekøbslejligheder fra i egen eller ægtefælles lønindkomst mv. (personlig indkomst før AM-bidraget). Dermed har renteudgifter i virksomhedsordningen en fradragsværdi på op til ca. 55,9 pct. for topskatteydere mod normalt ca. 25,6-33,6 pct., hvis virksomhedsordningen ikke anvendes.

Aftalepartierne er enige om at ændre reglerne, så udlejning af bolig til nærtstående ikke kan indgå i virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen. Det vil betyde, at forældrekøb ikke kan indgå i ordningerne.

Initiativet indebærer, at renteudgifter i forbindelse med forældrekøb får samme fradragsværdi som private renteudgifter i forbindelse med køb af ejerbolig, dvs. normalt 25,6-33,6 pct. i en gennemsnitskommune. Forældre vil således fortsat kunne købe en lejlighed og udleje den til deres børn, men det vil ikke ske med særlige skattemæssige fordele.

Aftalepartierne ønsker, at ændringerne træder i kraft fra 2021. Der vil i første halvår 2020 ske en konsolidering af det mulige ikrafttrædelsestidspunkt, provenuprofil og de administrative omkostninger.

 

Genindførsel af afgiften på PVC-folier, PVC og ftalater

Indtil 1. januar 2019 blev der betalt en afgift på 20,35 kr. pr. kg folier fremstillet af blødt PVC. Afgifts- pligten omfattede folier fremstillet af blød PVC, der er egnet til emballering af levnedsmidler, dvs. indpakningsfilm og lignende.

Endvidere betaltes en stykafgift på udvalgte varer blødgjort med ftalater, for eksempel handsker, regntøj, vandslanger mv.

Ovenstående afgifter genindføres og fordobles med virkning fra 2021.

 

Tredobling af afgifterne på bæreposer og engangsservice

Der betales i dag emballageafgift på 22 kr./kg for bæreposer af plast og 10 kr./kg for bæreposer af papir mv. Desuden betales i dag emballageafgift på 19,2 kr. ekskl. moms pr. kg engangsservice.

Der er enighed om at forhøje afgifterne på bæreposer og engangsservice således, at der er tale om en tredobling i forhold til det gældende niveau.

 

bil 

Personalegoder - beløbsgrænser - biler - skat og moms!

Vi holder dig løbende opdateret om regler, tiltag og fradrag i 2020 - modtag  vores nyhedsmail.

➤  Tilmeld dig her

 

Stramning af beskatningen af leasede firmabiler

Det er et udbredt fænomen, at biler leases som firmabiler med et beskatningsgrundlag, der er væsentligt lavere end prisen på en tilsvarende bil i normal handel. I registreringsafgiften er der indført stramninger for leasingbiler (genberegning af den afgiftspligtige værdi), som imidlertid ikke er afspejlet i beskatningsgrundlaget for fri bil, hvorfor beskatningsværdien ofte vil være mindre end den reelle markedsværdi for almindelige privatpersoner.

Reglerne for beskatning af leasede firmabiler bliver strammet fra februar 2020. Det betyder, at det fremtidige beskatningsgrundlag ved fri bil følger den genberegning, der foretages i registreringsafgiften. Beskatningen vil således følge det generelle princip i skattelovgivningen om, at skatten af personalegoder bør svare til skatten af kontantløn.

 

Elbiler – kør grønt på job og annullering af afgiftsstigninger 

Aftaleparterne har til hensigt, at bilafgifterne for elbiler og andre lavemissionsbiler holdes i ro, og der er således enighed om, at annullere den planlagte afgiftsstigning i 2020.

Det noteres i den forbindelse, at Kommissionen for grøn omstilling af personbiler medio 2020 kommer med forslag til en omlægning af bilafgifterne til fremme af grønne biler og fastholdelse af statens provenu på længere sigt.

Aftaleparterne er enige om, at bilafgifterne for elbiler og andre lavemissionsbiler også efter en afgiftsomlægning skal understøtte en fortsat stigende udbredelse af grønne biler.

Indfasningsprocenten for elbiler nedsættes i 2020 fra 40 pct. til 20 pct., og bundfradraget reduceres fra 77.500 kr. til 40.000 kr. Hybridbiler vil få specielle vilkår.

Grønne firmabiler skønnes ifølge aftaleparterne at have en særlig stor klimagevinst, idet de kører mange kilometer og typisk bliver solgt videre efter et par år. Der indføres derfor et fradrag i beskatningsgrundlaget for grønne firmabiler (elbiler og plug-in hybridbiler) på 40.000 kr. fra 1. april til 31. december 2020.

 

Afskaffelse af hovedaktionærnedslaget

Hovedaktionærer, der har erhvervet deres aktier før den 19. maj 1993, er, efter gældende regler, berettiget til et særligt hovedaktionærnedslag i den skattepligtige avance på op til 25 pct. Et maksimalt nedslag indebærer, at skatten af aktiegevinsten nedsættes fra 42 pct. til 31,5 pct.

Med virkning fra 1. februar 2020 bliver hovedaktionærnedslag afskaffet, så fremtidige gevinster beskattes fuldt ud. Dermed vil alle hovedaktionærer blive beskattet på samme vis som andre personer, der ejer aktier.

 

 

Vi hjælper dig

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere om, hvordan Finansloven for 2020 kommer til at påvirke din virksomhed.

Ring på +45 44 35 61 00 eller vælg en mulighed herunder.

 

Book et møde - hos os er første møde altid gratis!

➤  Bliv kontaktet

➤  Book et møde

➤  Find din lokale revisor

 

Al information på www.danskrevision.dk er kun af generel karakter. Det kan ikke erstatte professionel rådgivning. Derfor bør indholdet heller ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.