Udgivelsesdato: 11. januar 2019

Skattefri overdragelse af erhvervsvirksomheder

En ny aftale imellem Regeringen, Radikale Venstre og Socialdemokratiet skal sikre en skattefri overdragelse af erhvervsvirksomheder til erhvervsdrivende fonde.

Aftalen betyder attraktive vilkår for erhvervsdrivende fonde, og det kommer hele samfundet til gavn skriver skatteministeriet.

to æg

 

Partierne bag er enige om at følge anbefalingen fra "Arbejdsgruppen om succession til erhvervsdrivende fonde" om en ny model for beskatning af overdragelse af erhvervsvirksomheder til erhvervsdrivende fonde. Modellens formål er at gøre det mere attraktivt at overdrage virksomheder til erhvervsdrivende fonde, og den skal dermed skabe et incitament til flere fondsstiftelser.

Den nye beskatningsmodel indebærer blandt andet, at overdragelsen af aktierne til en erhvervsdrivende fond på tidspunktet for overdragelsen i sin helhed vil være skatte- og afgiftsfri. Fonden beskattes dog fortsat ved eventuel senere afståelse af de modtagne aktier og/eller ved modtagelse af udbytter fra det overdragne selskab.

Skatteminister Karsten Lauritzen betragter de nye regler som en gevinst for både de erhvervsdrivende fonde og det danske samfund.


”De erhvervsdrivende fonde spiller en vigtig rolle i forhold til at skabe vækst og fastholde arbejdspladser i Danmark. Derfor ønsker vi at fremme både de familieejede virksomheder og erhvervsdrivende fonde som ejerformer. Med aftalen, som regeringen har indgået med Socialdemokratiet og Radikale Venstre, sikrer vi fordelagtige skattevilkår for de erhvervsdrivende fonde, så de også i fremtiden får mulighed for at bidrage positivt til samfundet”, udtaler skatteministeren.

 

Konkret fastsættes der et loft over den skat, der skal betales som følge af overdragelsen til fonden, idet betaling og afdrag maksimalt kan kræves af et beløb svarende til den opgjorte og udskudte skat af overdragerens avance på overdragelsestidspunktet med tillæg af forrentning. Denne skat skal dog først helt eller delvist indfries ved fondens senere afståelse af aktier i det overdragne selskab eller ved fondens modtagelse af udbytter fra de overdragne aktier.

 

Uddeling af 17 milliarder kroner årligt

Erhvervsdrivende fonde ejer i dag helt eller delvist en række af Danmarks største selskaber og står for en betydelig andel af beskæftigelsen. De erhvervsdrivende fonde i Danmark uddelte i 2017 ca. 17 mia. kr. til almennyttige formål. Et beløb, der har været stigende de senere år.

Lovforslaget forventes vedtaget i 2019.

 

➤ Har du spørgsmål, så kontakt din lokale revisor fra Dansk Revision.

➤ Få yderligere inspiration og information

➤ Ny kunde? - Hos Dansk Revision er første møde altid gratis!

 

Indholdet af denne artikel er kun information af generel karakter, og kan derfor ikke erstatte professionel rådgivning. Derfor bør indholdet ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.