Udgivelsesdato: 6. november 2018

Satser og beløbsgrænser i Ligningsloven 2019

I denne nyhed kan du nærlæse alle Beløbsgrænser, Satser mv. for 2019.

Enkelte er ikke opdateret endnu, men det bliver de i måneden her frem mod december. 

bøger

God fornøjelse og husk, at din lokale Revisor fra Dansk Revision altid sidder klar til at hjælpe dig. Vi ved, hvad der skal til for at sikre et ordentligt økonomisk og skattemæssigt overblik. Vi sikrer dig, at din virksomheds regnskab er retvisende.

Der er forskellige muligheder for hjælp, og det har vi skrevet om tidligere i denne artikel.

Du er også velkommen til at kontakte os

 

Beløbsgrænser20182019
Mindstebeløb for fradrag af kurstab
(§ 6, stk. 2)
Reguleres ikke 100 kr. 100 kr.
Skattefri ydelse fra sociale fonde
(§ 7, nr. 22)
Reguleres ikke 10.000 kr. 10.000 kr.
Skatterådets satser i henhold til § 7 M
Link til: Bekendtgørelse om udbetaling af skattefri godtgørelse til ulønnede bestyrelsesmedlemmer eller til frivillige, ulønnede medhjælpere, der yder bistand som led i foreningens skattefri virksomhed
     
Bundfradrag vedr. visse legater og dusører mv.
(§ 7 O, stk. 2)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 25.000 kr.
27.400 kr. 28.000 kr.
Bundfradrag vedr. fratrædelsesgodtgørelser og jubilæumsgratialer mv.
(§ 7 U, stk. 1)
Reguleres ikke 8.000 kr. 8.000 kr.
Skattefrit beløb for reservebedsteforældre
(§ 7 Æ)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 3.100 kr.
3.400 kr. 3.500 kr.
Bundfradrag i skattepligtigt vederlag for pensionisters arbejde i privatsfæren
(§ 7 Å, stk. 3)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 10.000 kr.
11.000 kr. 11.200 kr.
Fradrag for gaver til godkendte almenvelgørende institutioner mv. (§ 8 A, stk. 1)
- maks. fradragsbeløb pr. år
Link til SKATs liste over godkendte almenvelgørende eller på anden måde almennyttige fonde, foreninger, stiftelser, institutioner mv. samt religiøse samfund i Den juridiske vejledning afsnit C.A.4.3.5.9. (åbner i nyt vindue)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 14.500 kr.


 15.900 kr.

 

16.300 kr.
Beløbsgrænse for fradrag af udgifter til nyplantning af fredskov, juletræer og træer til pyntegrønt i indkomståret
(§ 8 K, stk. 1, 2 og 6)
Reguleres ikke 25.000 kr. 25.000 kr.
Bundgrænse for medregning af indkomst fra VE-anlæg (Vedvarende Energi)
(§ 8 P, stk. 2)
Reguleres ikke 7.000 kr. 7.000 kr.
Værdiansættelse af elektricitet produceret af et VE-anlæg hos en erhvervsdrivende til privat brug
(§ 8 P, stk. 9)
Reguleres efter udviklingen i nettoprisindekset 2,30 kr./kWh -
Virksomheders fradrag for gaver til kulturinstitutioner
(§ 8 S, stk. 4)
- mindstebeløb for fradragsberettiget gave
- ikke fradragsberettiget bundbeløb
Reguleres ikke 500 kr.
500 kr.
500 kr.
500 kr.
Rigsfællesskabsfradrag for gæstestuderende fra Færøerne og Grønland
(§ 8 U, stk. 1)
Reguleres ikke 36.000 kr. 36.000 kr.
Maksimalt fradrag for udgifter til arbejdsløn for serviceydelser i hjemmet.  

Maksimalt fradrag for udgifter til grøn istandsættelse, tilslutning til bredbånd og installation af tyverialarm.
(§ 8 V, stk. 5)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 5.400 kr.
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 10.900 kr. 

6.000 kr.   
12.000 kr.  

6.100 kr.   
12.200 kr. 
Maks. underskud vedrørende forsknings- og udviklingsaktiviteter, der kan beregnes skatteværdi af. 
(§ 8 X, stk. 3)
Reguleres ikke 25 mio. kr. 25. mio. kr. 
Krav om digital betaling over beløbsgrænsen
(§ 8 Y, stk. 1)
Reguleres ikke 10.000 kr. 10.000 kr. 
Bundgrænse for visse lønmodtagerfradrag
(§ 9, stk. 1)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 5.500 kr.
6.100 kr. 6.200 kr. 
Rejsegodtgørelsessats pr. døgn ved rejser i ind- og udland med overnatning
  
Kostgodtgørelsessats pr. døgn (§ 9 A, stk. 2, nr. 1)
Logigodtgørelsessats pr. døgn (§ 9 A, stk. 2, nr. 4)

Se også SKATs meddelelse om skattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter, gældende for 2017 og 2018(åbner i nyt vindue)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau:
455 kr.
195 kr.

 

 

498 kr.
214 kr.

 

 

509 kr.
219 kr.

 

Tillæg til rejsegodtgørelse i visse lande efter Skatterådets bestemmelse
(Pt. er der ingen lande, hvor leveomkostningerne overstiger den grænse, Skatterådet har vedtaget for at bevilge tillæg)
(§ 9 A, stk. 2, nr. 1)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 142 kr.
156 kr. 159 kr. 
Rejsegodtgørelse pr. døgn for turistchauffører med overnatning i udlandet
(§ 9A, stk. 2, nr. 2)
Reguleres ikke 150 kr. 150 kr. 
Rejsegodtgørelse pr. døgn for turistchauffører med overnatning i Danmark
(§ 9A, stk. 2, nr. 3)
Reguleres ikke 75 kr. 75 kr. 
Loft over rejsefradrag
(§ 9A, stk. 7)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 25.000 kr.
27.400 kr. 28.000 kr. 
Skattefri kørselsgodtgørelse ved benyttelse af egen bil til erhvervsmæssig kørsel (§ 9 B) jf. bekendtgørelse af Skatterådets satser for 2018 og for 2019 (åbner i nyt vindue)
- kørsel til og med 20.000 km årligt
- kørsel ud over 20.000 km årligt
- kørsel ved benyttelse af egen cykel, knallert eller 45-knallert
Reguleres og fastsættes af Skatterådet 3,54 kr./km
1,94 kr./km

0,53 kr./km
3,56 kr./km
1,98 kr./km

0,53 kr./km
Fradrag for udgifter til befordring mellem hjem og arbejdsplads (§ 9 C) - befordringsfradrag, kørselsfradrag, jf. bekendtgørelse af Skatterådets satser for 2018 og for 2019 (åbner i nyt vindue)
0 - 24 km
25 - 120 km
over 120 km
over 120 km i visse udkantskommuner
Reguleres og fastsættes af Skatterådet Intet fradrag
1,94 kr./km
0,97 kr./km
1,94 kr./km

Intet fradrag
1,98 kr./km
0,99 kr./km
1,98 kr./km
 
Indtægtsgrænse for tillæg til befordringsfradragMaks. tillægsbeløb
(§ 9 C, stk. 4)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 248.700 kr.
272.100 kr.  278.100 kr.
Forhøjes gradvist frem til 2019 13.900 kr. 15.400 kr.
Tillæg til befordringsfradrag for Storebæltspendlere
- Ved benyttelse af kollektive transportmidler indrømmes mod dokumentation et ekstra fradrag pr. passage
- Ved anvendelse af bil eller motorcykel indrømmes mod dokumentation et ekstra fradrag pr. passage
(§ 9 C, stk. 9)

Reguleres ikke
15 kr.

110 kr.


15 kr.

110 kr.


Tillæg til befordringsfradrag for pendlere der benytter den faste forbindelse over Øresund
- Ved benyttelse af kollektive transportmidler indrømmes mod dokumentation et ekstra fradrag pr. passage
- Ved anvendelse af bil eller motorcykel indrømmes mod dokumentation et ekstra fradrag pr. passage
(§ 9 C, stk. 9)

Reguleres ikke
8 kr.

50 kr.


8 kr.

50kr.


Bundgrænse for befordringsfradrag for invalide mv.
(§ 9 D, stk. 1)
Reguleres ikke 2.000 kr. 2.000 kr. 
Fradrag for erhvervsfiskere (§ 9 G, stk. 1)
- fradrag pr. havdag
- maks. fradrag pr. indkomstår

Reguleres ikke

190 kr.
41.800 kr.

190 kr.
41.800 kr.
Maksimalt beskæftigelsesfradrag
(§ 9 J, stk. 2)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau:
31.300 kr.
33.200 kr.
34.300 kr.
-
-
37.200 kr. 
Maksimalt ekstra beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere
(§ 9 J, stk. 4)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau:
19.300 kr.
20.000 kr.
21.200 kr.
-
-
22.400 kr. 
Bundgrænse for grundlaget for beregning af jobfradrag
(§ 9 K, stk. 1)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau:
171.300 kr.

187.500 kr.
191.600 kr. 
Maksimalt jobfradrag
(§ 9 K, stk. 2)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau:
1.200 kr.
1.800 kr.

1.400 kr.
-
-
2.100 kr. 
Maksimalt grundlag for ekstra pensionsfradrag
(§ 9 L, stk. 1)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 63.900 kr.

70.000 kr.
71.500 kr. 
Ikke fradragsberettiget andel af børnebidrag. Beløbet svarer til tillægget til børnetilskud, der er fastsat i § 4, stk. 5 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag
(§ 10, stk. 2)
Satsreguleres 1.872 kr. 1.908 kr.
Fradrag for løbende ydelser:
- Ydelse til visse foreninger, stiftelser mv.(§ 12, stk. 2)
maks. 15 pct. af indkomsten, dog altid
- Ydelse til børnebørn, maks. (§ 12, stk. 7)
Link til SKATs liste over godkendte almenvelgørende eller på anden måde almennyttige fonde, foreninger, stiftelser, institutioner mv. samt religiøse samfund i Den juridiske vejledning afsnit C.A.4.3.5.9.. (åbner i nyt vindue)
Reguleres ikke

15.000 kr.

3.000 kr.


15.000 kr.

3.000 kr.
Maksimalt fradrag for udgifter til kontingenter til arbejdsgiverforeninger, fagforeninger og andre faglige sammenslutninger
(§ 13, stk. 1)
Reguleres ikke 6.000 kr. 6.000 kr. 
Fradrag ved indkomstopgørelsen for indtægt ved udlejning af fritidsboliger
(§ 15 O, stk. 1)

- ved selvangivelse af lejeindtægt
- ved indberetning af lejeindtægt gennem bureau
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau:
10.000 kr.
20.000 kr.
11.000 kr.
21.900 kr.
11.200 kr.
22.400 kr.
Andel af lejeindtægt ved fremleje eller udleje af værelser der ikke medregnes til indkomsten kan altid mindst udgøre
(§ 15 P, stk. 1)
Reguleres ikke 24.000 kr. 24.000 kr. 
Bundgrænser ved personalegodebeskatning
(§ 16, stk. 3):


- Skattefri bagatelgrænse for personalegoder i alt pr. år
- Skattefritagelse for julegaver op til kr.
- Bagatelgrænse for personalegoder stillet til rådighed overvejende af hensyn til arbejdet
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau:
1.000 kr.
700 kr.

5.500 kr.
1.100 kr.
800 kr.

6.100 kr.
1.200 kr.
800 kr.

6.200 kr. 
Link til visse administrativt fastsatte satser:
Bekendtgørelse om værdiansættelse af fri kost og logi gældende for 2018 og for 2019 (åbner i nyt vindue).
     
Skattepligtig værdi af fri bil til rådighed (§ 16, stk. 4)
- beregnes af mindst:
- beregnes med 25 pct. af bilens værdi op til:
og med 20 pct. af resten
Reguleres ikke 160.000 kr.

300.000 kr.
160.000 kr.

300.000 kr.
Indtægtsgrænse for beregning af skattepligtig værdi af tjenestebolig (§ 16, stk. 7)
- min. beregningsgrundlag
Reguleres ikke 160.000 kr. 160.000 kr. 
Progressionsgrænse for ejendomsværdi ved beregning af lejeværdi for bolig til rådighed hovedaktionærer mv. (§ 16, stk. 9) Reguleres ikke fra og med 2002 3.040.000 kr. 3.040.000 kr. 
Beskatning af fri telefon
(§ 16, stk. 12)


- Skattepligtigt beløb
- Minimum samlet beløb til beskatning for ægtepar, for at opnå 25 pct. nedslag(Beskatning af fri telefon ophører fra og med 2020)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau:
2.500 kr.

3.300 kr.
 2.800 kr.

3.700 kr. 
2.800 kr.

3.700 kr. 

 

Satser mv.20182019
Ejerandele vedr. definition af bestemmende indflydelse i et selskab (§ 2, stk. 2)
- ejerandel af aktiekapital direkte eller indirekte (mere end)
- rådighed over stemmeret direkte eller indirekte (mere end)

50 pct.
50 pct.

50 pct.
50 pct.
Maks. fradrag for stiftelsesprovisoner o.lign. for lån i pct. af hovedstolen
(5, stk. 3)
2,5 pct. 2,5 pct.
Maks. værdi beregnet som andel af medarbejderens løn, som købe- eller tegningsretter må udgøre
(§ 7 A, stk. 1, nr. 1)
10 pct. 10 pct.
Maks. værdi beregnet som andel af medarbejdernes årsløn, som aktier, købe- eller tegningsretter må udgøre
(§ 7 H, stk. 2, nr. 2)
10 pct. 10 pct.
Medregningsandel til den skattepligtige indkomst for visse legater og dusører mv. af beløbet ud over bundfradraget
(§ 7 O, stk. 2)
85 pct. 85 pct.
Værdien af medarbejderaktier mv. må højst udgøre følgende procentdel af lønnen
(Reglerne gælder for aftaler om tildeling af medarbejderaktier mv. den 1. juli 2016 eller senere) 
(§ 7 P, stk. 1, nr. 2 og stk. 5)
10 pct. 10 pct.
Tillæg ved genbeskatning af visse udbetalinger
(§ 7 R, stk. 3)
5 pct. 5 pct.
Maks. fradrag for udgifter til repræsentation
(§ 8, stk. 4)
25 pct. 25 pct.
Maks. forskningsudgifter mv. som andel af overskuddet, der kan afskrives i et indkomstår
(§ 8 B, stk. 2)
30 pct. 30 pct.
Fradrag for virksomheders udgifter til forskning og udvikling kan foretages med følgende procent af udgiften.
Fradragsprocenten hæves til 103 pct. i 2020, til 105 pct. i 2021-2022, til 108 pct. i 2023-2025 og til 110 pct. fra og 2026
(§ 8 B, stk. 4)
101,5 pct. 101,5 pct.
Ekstra fradrag for visse internationale forskningsudgifter
(§ 8 G, stk. 1 og 2)
25 pct. 25 pct.
Maks. andel af udgiften til nyplantning af fredsskov, juletræer og træer til pyntegrønt der kan fradrages i et indkomstår
(§ 8 K, stk. 1 og 2)
20 pct. 20 pct.
Medregningsandel til den skattepligtige indkomst af indkomst ud over en bundgrænse på 7.000 kr. ved vindmølledrift
(§ 8 P, stk. 2)
60 pct. 60 pct.
Andel af udgifter til repræsentation, der kan fradrages
(§ 9, stk. 3)
25 pct. 25 pct.
Reduktion af rejsegodtgørelsesatserne ved fri kost (ekskl. turistchauffører ) (§ 9A, stk. 3)
- morgenmad
- frokost
- aftensmad

15 pct.
30 pct.
30 pct.

15 pct.
30 pct.
30 pct.
Skattefri godtgørelse til småfornødenheder for medarbejdere der rejser efter regning som andel af rejsegodtgørelsen
(§ 9A, stk. 4)
25 pct. 25 pct.
Procent- og reduktionssatser for tillæg til befordringsfradrag (§ 9 C, stk. 4)
- tillæg beregnet af befordringsfradraget
- reduktion af procentsats pr. 1.000 kr. som indkomsten overstiger beløbsgrænsen
- reduktion af maks.-tillægget pr. 1.000 kr. som indkomsten overstiger beløbsgrænsen

58 pct.

1,16 pct.

2 pct.

64 pct.

1,28 pct.

2 pct.
Standardfradrag for dagplejere (andel af vederlaget for dagplejen)
(§ 9 H, stk. 3)
58 pct. 60 pct.
Beskæftigelsesfradrag
(§ 9 J, stk. 2)
9,5 pct. 10,1 pct.
Ekstra beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere
(§ 9 J, stk. 4)
6 pct. 6,25 pct.
Jobfradrag
Satsen stiger til 4,5 pct. fra og med 2020 
(§ 9 K, stk. 2)
2,5 pct. 3,75 pct.
Ekstra pensionsfradrag indtil 15 år før folkepensionsalderen
Satsen stiger til 12,0 pct. fra og med 2020 
(§ 9 L, stk. 2)
8,0 pct. 8,0 pct.
Ekstra pensionsfradrag fra 15 år til folkepensionsalderen
Satsen stiger til 32,0 pct. fra og med 2020
(§ 9 L, stk. 2)
20 pct. 22,0 pct.
Skattefritagelse hos barnet for børnebidrag omfatter generelt normalbidraget fastsat af socialministeren. I visse situationer gives skattefrihed for ekstra normalbidrag (§ 10)
- i forbindelse med barnedåb
- i forbindelse med konfirmation


1 ekstra
3 ekstra


1 ekstra
3 ekstra
Maks. fradrag for løbende ydelser i pct. af indkomsten
(§ 12, stk. 2)
15 pct. 15 pct.
For boliger stillet til rådighed for forældre, svigerforældre mv. er den del af lejeindtægten skattepligtig der overstiger den angivne procentdel af ejendomsværdiskatten
(§ 12A, stk. 1)
250 pct. 250 pct.
Standardfradrag i lejeindtægten efter reduktion for udgifter i forbindelse med udlejningen
(§ 15 O, stk. 1)
40 pct. 40 pct.
Andel af lejeindtægt ved fremleje eller udleje af værelser eller lejligheden der ikke medregnes til indkomsten (§ 15 P, stk. 1 og 2)
- lejeindtægt svarende til følgende andel af egen leje
- bundfradrag ved medregning af bruttolejeindtægt, andel af ejendomsværdien

2/3
1 1/3 pct.

2/3
1 1/3 pct.
Skattepligtig værdi af fri bil til rådighed (§ 16, stk. 4)
- procentdel af den skattepligtige værdi, af mindst 160.000 kr. og op til 300.000 kr.
- procentdel af den skattepligtige værdi herudover
- andel af nyvognsprisen der beregnes af for mere end 36 måneder gamle biler
- miljøtillæg for dieseldrevne personbiler svarende til følgende pct. af ejerafgiften

25 pct.
20 pct.
75 pct.
150 pct.

25 pct.
20 pct.
75 pct.
150 pct.
Skattepligtig værdi af fri sommerbolig før evt. nedsættelse for egenbetaling (§ 16, stk. 5)
- andel af ejendomsværdien pr. 1. oktober året før, boligen stilles til rådighed, for ugerne 22-34
- andel af ejendomsværdien pr. 1. oktober året før, boligen stilles til rådighed, for andre uger

0,5 pct.
0,25 pct.

0,5 pct.
0,25 pct.
Skattepligtig værdi af fri lystbåd før evt. nedsættelse for egenbetaling (§ 16, stk. 6)
- andel af bådens anskaffelsesværdi inkl. moms og levering
2,0 pct./uge 2,0 pct./uge
Nedslag i skattepligtig værdi af tjenestebolig (§ 16, stk. 7)
- tjenestebolig med bopælspligt
- maks. skattepligtig værdi for tjenestebolig med bopælspligt i pct. af indkomsten, dog altid af 160.000 kr.

30 pct.
15 pct.

30 pct.
15 pct.
Procentsatser for beregning af lejeværdi af bolig til rådighed for hovedaktionærer mv. (§ 16, stk. 9)
- procentsats af hele ejendomsværdien
- tillæg for fastlåst ejendomsværdi under fastlåst progressionsgrænse
- tillæg for fastlåst ejendomsværdi over fastlåst progressionsgrænse

5 pct.
1 pct.
3 pct.

5 pct.
1 pct.
3 pct.
Nedslag i beløb til beskatning for fri telefon for gifte personer, hvor begge ægtefæller beskattes af fri telefon
(§ 16, stk. 12)
25 pct. 25 pct.
Udlodning af likvidationsprovenu behandles som udbytte, når (§ 16 A, stk. 3, nr. 1)
- modtageren er et selskab m.v , udlodningen er omfattet af begrænset skattepligt for selskaber og der ejes mindst
- modtageren er et selskab m.v. uden for EU/EØS, der er koncernforbundet med det likviderede selskab, jf. § 2, og der ejes mindre end
- modtageren er en fysisk person uden for EU/EØS og der ejes mindst (af kapitalen eller stemmerettighederne)
Bestemmelsen er justeret med virkning for likvidationer, der vedtages den 24. november 2010 eller senere
10 pct.

10 pct.

50 pct.
10 pct.

10 pct.

50 pct.
Afståelse af aktier til udstedende selskab i likvidation behandles som udbytte, når (§ 16 B, stk. 2, nr. 2)
- modtageren er et selskab m.v , udlodningen er omfattet af begrænset skattepligt for selskaber og der ejes mindst
- modtageren er et selskab m.v. uden for EU/EØS, der er koncernforbundet med det likviderede selskab, jf. § 2, og der ejes mindre end
- modtageren er en fysisk person uden for EU/EØS og der ejes mindst (af kapitalen eller stemmerettighederne)
Bestemmelsen er justeret med virkning for likvidationer, der vedtages den 24. november 2010 eller senere
10 pct.

10 pct.

50 pct.
10 pct.

10 pct.

50 pct.
Grænse for opgørelse af minimumsudlodningen (§ 16 C, stk. 1)
- i forhold til pålydende af beviset skal udlodningen mindst udgøre
1 pct. 1 pct.
Ejerandele for dansk beskatning af udenlandsk finansiel virksomhed (§ 16 H, stk. 6)
- ejerandel af aktiekapitalen for vedkommende og nærtstående (direkte eller indirekte) - mere end
- stemmeret for vedkommende og nærtstående (direkte eller indirekte) - mere end
50 pct.

50 pct.
50 pct.

50 pct.
Ejerandel til afhændelse til koncernforbundne selskaber for udenlandsk sambeskattet selskab for omfattelse af bestemmelserne om underskudsreglerne i § 33 E.
§ 33 E er ophævet ved lov nr. 426 af 6. juni 2005, jf. dog note 22 i lovbekendtgørelsen

25 pct.

25 pct.

Kilde: Skatteministeriet

Opdateret: 18. december 2018

 

➤ Har du brug for rådgivning om dine eller din virksomheds muligheder, så kontakt den lokale revisor fra Dansk Revision.

➤ Få yderligere inspiration og information

➤ Ny kunde? - hos Dansk Revision er første møde altid gratis!

 

Indholdet af denne artikel er kun information af generel karakter, og kan derfor ikke erstatte professionel rådgivning. Derfor bør indholdet ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.