Udgivelsesdato: 26. oktober 2018

Momsfradragsretten i holdingselskaber udvides

procentterninger

Momsfradragsretten for holdingselskaber har altid været en god historie, og den har gennem tiden levet et omskifteligt liv. Det er en fortælling, vi som skatteeksperter har fulgt tæt her i Dansk Revision, da det har stor betydning for en del af vores kunder og erhvervslivet generelt.

Her vil vi nu indvie dig i seneste afsnit af fortællingen, som er, at Skattestyrelsen har udsendt et styresignal medio oktober 2018 omkring genoptagelse af momstilsvaret for holdingselskaber på baggrund af en nyere afgørelse fra EU-domstolen.

Konsekvensen af praksisændringen?: Holdingselskabers muligheder for at fradrage moms af udgifter ved erhvervelse og besiddelse af datterselskaber udvides, og der gives mulighed for at få genoptaget momsangivelserne tilbage til 1. januar 2009

 

Bag om praksisændring og en ny afgørelse
I dansk ret har praksis hidtil været sådan, at blot fordi et holdingselskab ejede andele i et datterselskab, gav det ikke automatisk ret til momsfradrag, da besiddelse af andele i et eller flere datterselskaber, ikke ansås for økonomisk virksomhed og dermed var holdingselskabet ikke omfattet af momsloven - i hvert tilfælde ikke på den baggrund.

Udbyttebetalinger vedrører derfor alene ejerskabet til ejerandelene i datterselskaberne og berettiger som sådan ikke til momsfradrag for eventuelle forbundne omkostninger.


Hvad er reglerne?
To krav skal være opfyldt for at et holdingselskab er berettiget til momsfradrag:

1. Holdingselskabet skal foretage indgriben i administrationen af datterselskabet (erne)
2. Holdingselskabet skal fakturere momspligtigt salg til datterselskabet (erne)
Udover, at der skal foreligge indgriben i datterselskabets administration, skal denne indgriben resultere i momspligtige transaktioner, såsom levering af finansielle, kommercielle og -/ eller tekniske ydelser til datterselskabet (erne).

Det har i dansk ret betydet, at man hidtil ikke anset f.eks. følgende ydelser for indgriben i datterselskabernes administration:
* Frivillig registrering for momspligtig udlejning af fast ejendom
* Udlejning af maskiner
* Rengøringsydelser

Det er denne fortolkning, som den nye afgørelse fra EU-domstolen ændrer praksis for.

 

Ny afgørelse fra EU-domstolen - bredere end hidtil
Foretages der indgriben i et datterselskab, medfører det, at der er momsfradrag for udgifter ved erhvervelse af datterselskabsandele. Det kan f.eks. være udgifter til advokat, revisor m.v.

Afgørelsen fra EU-domstolen vedrørende Marle Participations Sarl betyder, at enhver momspligtig transaktion, herunder eksempelvis udlejning af fast ejendom, kan opfylde den omtalte betingelse om ”indgriben” i administrationen af et datterselskab og ikke blot de ovenfor omtalte transaktioner. Med andre ord er holdingselskabers momsfradragsret bredere end hidtil antaget.

En direkte eller indirekte indgriben i et datterselskab foreligger ifølge Skattestyrelsens nye praksis, når holdingselskabet har bestemmende indflydelse i datterselskabet ifølge definitionen i selskabsskattelovens § 31 c, stk. 2 – 6.

De momspligtige salg fra holdingselskabet til datterselskabet skal have en permanent karakter, der skal udstedes faktura, og der skal ske faktisk betaling.

Umiddelbart efter styresignalets udsendelse afsagde EU-domstolen en afgørelse, som har den konsekvens, at afholdte omkostninger til rådgivere m.v. i forbindelse med et forgæves opkøb af et selskab, som holdingselskabet havde til hensigt at foretage momspligtige leverancer til, formentlig også er omfattet af den omtalte praksisændring i Skattestyrelsens styresignal.


Genoptagelse af momsangivelser - inden 16. april 2019
Skattestyrelsen giver i styresignalet holdingselskaber mulighed for at få genoptaget momsangivelserne tilbage til 1. januar 2009. Man skal derfor vurdere, om ens holdingselskab inden for de sidste 10 år har foretaget indgriben i et datterselskab og haft momspligtigt salg til samme, som ud fra den nye praksis betyder, at man ikke har fået momsfradragsret for udgifter i den efterfølgende periode, som man ifølge den nye praksis var berettiget til.

Anmodning om genoptagelse skal være indsendt senest 6 måneder efter den 16. oktober 2018, dvs. inden 16. april 2019 til SKAT.dk eller Skattestyrelsen, Nykøbingvej 76, 4990 Sakskøbing.

Anmodningen skal indeholde navn, adresse, CVR nummer, en specificeret opgørelse af tilbagebetalingskravet samt relevant bilags- og regnskabsmateriale.

 

Og sådan slutter dette afsnit...
Anmoder man om genoptagelse, skal anmodningen omfatte alle de afgiftsperioder, der kan ske genoptagelse for. Man kan altså ikke udvælge nogle bestemte.

Den beskrevne praksisændring har også betydning fremadrettet for holdingselskabers momsfradragsret, da den med udsendelsen af styresignalet må anses for ændret.

Snip snap snude, meeeen historien er nok ikke helt ude, og skulle du have fået behov for en uddybende fortælling, så er du altid velkommen til at kontakte den lokale revisor i Dansk Revision. Vi kan meget mere en historiefortællinger.

 

➤ Har du brug for rådgivning om dine eller din virksomheds muligheder, så kontakt den lokale revisor fra Dansk Revision.

➤ Få yderligere inspiration og information

➤ Ny kunde? - hos Dansk Revision er første møde altid gratis!

 

Indholdet af denne artikel er kun information af generel karakter, og kan derfor ikke erstatte professionel rådgivning. Derfor bør indholdet ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.