Udgivelsesdato: 27. juni 2018

Lavere beskatning af arbejdsindkomst og højere fradrag for pensionsindbetalinger

Folketinget har for nyligt vedtaget nogle mindre ændringer, som har  betydning for dig, hvis du er i beskæftigelse. 

 

Læs den spændende artikel om, hvad ændringerne betyder for din økonomi.

Alle ændringerne har virkning for indkomståret 2018, bortset fra reglerne om reduktion af det ekstra pensionsfradrag.

 

spargris

Ny forskudsopgørelse.

Du vil sikkert allerede have modtaget en ny forskudsopgørelse, hvor du kan se, hvad ændringerne betyder for netop din økonomi. 

Vi gennemgår de enkelte punkter i den vedtagne lov, og de er som følger:

  • Nyt jobfradrag
  • Udvidelse af grundlaget for beskæftigelsesfradraget
  • Forhøjelse af loftet over beskæftigelsesfradraget
  • Nedsættelse af bundskatten
  • Ekstra skattefradrag for indbetalinger til pension

 

Jobfradrag.

Der indføres et jobfradrag til alle erhvervsaktive med arbejdsindkomst. Det er på 4,5 % af den del af arbejdsindkomsten, der overstiger 187.500 kr. (2018-niveau), men dog maksimeret, jf. nedenfor. Det indfases gradvist frem mod 2020.

I 2018 er det årlige jobfradrag maksimeret til 1.400 kr. Da det gives som et ligningsmæssigt fradrag, svarer det til en gennemsnitlig skattelettelse på ca. 370 kr. i 2018. I 2019 er det maksimale jobfradrag på 2.000 kr., svarende til en skattelettelse på ca. 565 kr. Fra 2020 og frem er det maksimale jobfradrag på 2.500 kr. svarende til en skattelettelse på ca. 640 kr.

 

Udvidelse af grundlaget for beskæftigelsesfradraget og forhøjelse af loftet over beskæftigelsesfradraget.

Beskæftigelsesfradraget er et ligningsmæssigt fradrag, der gives til alle erhvervsaktive (lønmodtagere, honorarmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende). I 2018 er beløbet på maks. 33.300 kr. og med en skatteværdi på ca. 26,6 %. Det beregnes som 9,5 % af arbejdsindkomsten efter fradrag af indbetalinger til pension.

Med den vedtagende lovændring udvides beregningsgrundlaget for beskæftigelsesfradraget til også at omfatte pensionsindbetalinger. Det vil i korthed sige, at beregningsgrundlaget ikke reduceres med fradragsberettigede pensionsindbetalinger og tilsvarende tillægges indbetalinger med bortseelsesret vedr. pensionsordninger i ansættelsesforhold.

Lovændringen medfører, at det maksimale beskæftigelsesfradrag øges med 1.000 kr. pr. år, sådan at det bliver på 34.300 kr. i 2018 og stigende til 38.400 kr. i 2022.

 

Nedsættelse af bundskatten.

Bundskatten nedsættes i 2018 med 0,02 % fra 11,15 % til 11,13 %. Der sker nedsættelse med yderligere 0,02 % hvert år i de kommende år frem til 2022. Man skal dog være opmærksom på, at fra 2012 og til 2019 sker der en løbende sammenlægning af bundskatten og sundhedsbidraget. Sammenlægningen sker ved, at sundhedsbidraget reduceres og bundskatten forhøjes med 1 procentpoint årligt i årene 2012 til 2019. Fra og med indkomståret 2019 er sundhedsbidraget således ophævet.

 

Forhøjet fradrag ved indbetaling til pension.

Man indfører et ekstra fradrag ved indbetaling til pensionsordninger, både privatoprettede ordninger og arbejdsgiverordninger. Indbetalinger til ATP omfattes også.

For at øge incitamentet til at spare op til pension, gøres fradraget betinget af, hvor tæt man er på pensionsalderen. Fradraget bliver således på 32 % fra og med det femtende indkomstår før det indkomstår, hvor pensionsopspareren når folkepensionsalderen. For pensionsopsparer med længere tid til folkepensionsalderen bliver fradraget på 12 %. 

Fradragsprocenten indfases løbende frem mod 2020 på følgende måde:

Indfasningshorisont

 

 

 

 

2018

2019

Fra 2020

Pensionsfradrag før 15 år til folkepensionsalderen

8,0 %

8,0 %

12,0 %

Pensionsfradrag fra 15 år til folkepensionsalderen

20 %

22 %

32 %

Maksimalt loft for beregning (2018 niveau)

70.000 kr.

70.000 kr.

70.000 kr.

 

Det nye fradrag er maksimeret til pensionsindbetalinger op til 70.000 kr. Da der er tale om et ligningsmæssigt fradrag, vil personer med 15 år eller mindre til folkepensionsalderen, der indbetaler 70.000 kr. eller mere, få et maksimalt pensionsfradrag på 14.000 kr. i 2018, 15.400 kr. i 2019 og 22.400 kr. i 2020 og efterfølgende år. For personer med mere end 15 år til folkepensionsalderen vil skattelettelsen være på ca. 1.490 kr. i 2018, og stigende til ca. 2.150 i 2020 og efterfølgende år.

 

➤ Er du i tvivl, er du altid velkommen til at kontakte den lokale revisor fra Dansk Revision.

➤ Få yderligere inspiration og information

➤ Ny kunde? - hos Dansk Revision er første møde altid gratis!

 

Indholdet af denne artikel er kun information af generel karakter, og kan derfor ikke erstatte professionel rådgivning. Derfor bør indholdet ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.