Udgivelsesdato: 8. maj 2018

SKATs kontrolaktiviteter i 2018

SKAT har for kort tid siden offentliggjort kontrolområderne i 2018. I denne nyhed fokuserer vi især på, hvad særligt de små og mellemstore virksomheder, personligt erhvervsdrivende, selskaber, fonde m.v. kan blive mødt med kontrol af fra SKATs side.

SKATs kontrolplan er inddelt i segmenter, og der er rettet særlige aktiviteter mod hvert segment.

 

fokus skat

Personselvangivelsen

SKAT vil primært have fokus på de felter, hvor privat personer og selvstændige selv har mulighed for at indberette oplysninger i tast selv. Man vil også prioritere at kontrollere SKATs egne medarbejderes "efterrettelighed".

Mikro-virksomheder

Dette segment omfatter virksomheder uden ansatte og en omsætning indtil 500.000 kroner. SKAT vil her især have fokus på nyregistrerede virksomheder og virksomheder, der ikke er registreret for enten moms- eller lønsumsafgift.

Man vil kontrollere bredt med fokus på risikofyldte brancher, herunder skattebetalingen i deleøkonomi-virksomheder.

Underskudsvirksomheder vil også blive kontrolleret ud fra bl.a. rentabilitets- og intensitetskriterierne, altså om der er tale om hobbyvirksomhed.

Iværksætterselskaber vil også være et fokusområde.

Små virksomheder

Segmentet omfatter virksomheder med en omsætning i spændet 500 tusinde – 14 millioner kroner samt virksomheder med en lønsum over 4 millioner kroner pr. år. SKAT vil rette kontrollen mod specifikke brancher, særligt virksomheder med negativ moms, herunder udenlandske virksomheder med dansk momsnummer.

Man vil gennemgå regnskaber i virksomhedsordningen for indkomstårene 2014-2019 for at kontrollere, om reglerne anvendes korrekt.

Anpartsvirksomheder vil også blive kontrolleret for, om de efterlever reglerne korrekt.

Mellemstore og store virksomheder

Her er der tale om virksomheder med en omsætning fra 14 millioner – 500 millioner kroner. Kontrolaktiviteterne vil rette sig mod bl.a. holdingselskaber og selskaber med værdipapirbeholdninger. Der vil være generel kontrol af transaktioner mellem hovedaktionæren og dennes selskab. I det hele taget specifikke hovedaktionær-beskatningsområder såsom personalegoder, hovedaktionærer med lavt privatforbrug, aktionærlån m.v.

600 hovedaktionærselskaber, der tidligere har været udtaget til kontrol, udtages til genkontrol for sikring af, at de tidligere kontrollerede områder efterleves.

Selskaber hvor revisor tager forbehold, vil også blive udsøgt til kontrol. Det drejer sig nærmere bestemt om de regnskaber, hvor revisor afgiver en modificeret konklusion eller afgiver supplerende oplysninger. Også særligt bemærkninger om ulovlige aktionærlån vil blive undersøgt.

Regnskaber for personligt erhvervsdrivende med revisorforbehold vil også blive udtaget til nærmere kontrol.

Tvangsopløste selskaber kontrolleres for korrekt betaling af skatter og afgifter.

Transfer Pricing

I Danmark er der ca. 44.000 virksomheder med Transfer Pricing aktiviteter. SKAT vil kontrollere, at man i koncerninterne handler bruger markedspris- og vilkår, som ligningslovens § 2 foreskriver.

Offentlige virksomheder og institutioner

SKAT vil i dette segment særligt kontrollere offentlige bygge- og anlægsprojekter. Man vil også kontrollere om de store mængder af lønmodtageroplysninger inden for dette område, er håndteret korrekt af de offentlige arbejdsgivere.

Fonde og foreninger

Dette segment omfatter 123.000 fonde, foreninger, selvejende institutioner og andelsselskaber. Der findes mange særregler på dette område. Man vil særligt kontrollere reglerne for godkendelse og beskatning.

Værdipapirer

I dette segment er der fokus på gevinst og tab ved salg af værdipapirer, værdiændringer på værdipapirer, finansielle instrumenter m.v. for borgere, selvstændigt erhvervsdrivende og selskaber, der er skattepligtige i Danmark. Et af fokusområderne vil være, om unoterede aktier behandles skattemæssigt korrekt.

Ejendomme

Dette segment omhandler alle skattemæssige problemstillinger i relation til beskatning af fast ejendom. SKAT vil se på, om borgere med blandede ejendomme fordeler driftsudgifter korrekt, behandler ejendomsavance og ejendomsværdiskat korrekt etc.

Erhvervsejendomme vil blandt andet blive kontrolleret for avance, tab, afskrivninger, værdiansættelse og fordeling mellem vedligeholdelse og forbedring.

Biler

SKAT vil gennemføre pristjek af eksporterede biler, foretage fysisk kontrol i virksomheder, der sælger biler til eksport m.v. Man vil særligt kontrollere, om leasingselskaber foretager korrekt afgiftsberigtigelse efter leasingreglerne.

Sort økonomi

SKAT har fortsat fokus på sort økonomi blandt borgere og virksomheder. Der rettes indsats mod rocker- og bandekriminalitet. Indberetninger fra SØIK vil blive undersøgt for hvidvask-forhold.

Man vil også kontrollere oplysninger om transaktioner med mobilepay, Wallet, Paypal m.v.

 

➤ Få yderligere inspiration og information

 

 

Indholdet af denne artikel er kun information af generel karakter, og kan derfor ikke erstatte professionel rådgivning. Derfor bør indholdet ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.