Udgivelsesdato: 4. maj 2018

En lille skattereform

Folketinget har i april 2018 vedtaget en del lovændringer på skatteområdet. Det drejer sig primært om forbedrede muligheder for tildeling af skattebegunstigede medarbejderaktier, afskaffelse af udligningsskat på store pensionsudbetalinger, afskaffelse af beskatningen af fri telefon, og endelig bliver det dyrere at få restskat.

Herunder følger alle de nye tiltag - du er naturligvis velkommen til kontakte den lokale Revisor hos Dansk Revision. Så finder vi sammen den bedste løsning for dig. Det er det, vi er gode til.

 

 skattereform

➤ Få yderligere inspiration og information 

 

Skattebegunstigede medarbejderaktieordninger forbedres

Skattebegunstigede medarbejderaktier er en fællesbetegnelse for aflønning af selskabers ansatte eller bestyrelsesmedlemmer i form af aktier, køberetter til aktier og tegningsretter til aktier. De tildeles ofte med et favørelement efter reglerne i ligningslovens § 7 P. Det betyder, at de ikke beskattes ved tildelingen, men først ved afståelsen. Beskatningen sker som aktieindkomst og ikke som lønbeskatning, der ofte er højere.

Hidtil har ligningslovens § 7 P indeholdt en regel om, at den ansatte ikke måtte modtage medarbejderaktier m.v. til en værdi, der oversteg 10 pct. af årslønnen. Sker der derfor tildeling af aktier uden betaling fra medarbejderen, udgør "favørkurselementet" aktiernes fulde værdi, og den må ikke udgøre mere end 10 pct. af årslønnen.

Det nye er, at grænsen på 10 pct. er forhøjet til 20 pct. for aftaler, der indgås fra og med den 1. januar 2018. Forhøjelsen gælder dog kun, hvis adgangen til at erhverve aktier tilbydes på lige vilkår til mindst 80 pct. af de ansatte i virksomheden. Hvis virksomheden ikke ønsker at tilbyde en aktieordning til alle virksomhedens medarbejdere, skal udvælgelsen af de mindst 80 pct. af medarbejderne ske ud fra almene kriterier.

Ønsker virksomheden kun at tildele medarbejderaktier m.v. til nogle bestemte medarbejdere, er dette fortsat muligt, men så er grænsen for favørkurselementet stadig 10 pct. af medarbejderens årsløn.

Udligningsskat på pensionsudbetalinger ophæves

Man har der i de senere år skullet betales en ekstraskat på store pensionsudbetalinger i form af en særlig skat, nemlig den såkaldte udligningsskat. Denne skat er ophævet fra og med indkomståret 2018.

Personer, hvor der på forskudsopgørelsen for 2018 er beregnet udligningsskat på deres pensionsudbetalinger, vil automatisk få tilsendt en ny forskudsopgørelse fra SKAT uden udligningsskat.

Beskatning af fri telefon og internet ophæves

Man vedtog også at ophæve beskatningen af arbejdsgiverbetalt telefon og internet fra og med indkomståret 2020. Herefter er det altså et skattefrit personalegode.

Ophævelsen af beskatningen af fri telefon og internet-forbindelse omfatter også selvstændigt erhvervsdrivende og en medarbejdende ægtefælle.

Børneopsparingskonti – indskud hæves

Man har vedtaget at hæve det maksimale årlige indskud på en børneopsparingskonto fra 3.000 kr. til 6.000 kr. Ændringen har virkning fra og med den 1. januar 2018. Samtidig er det samlede indskud på et barns børneopsparingskonto hævet fra 36.000 kr. til 72.000 kr.

Begrænsning af sømandsfradraget

Fra og med den 1. juli 2018 ændres sømandsfradraget sådan, at det begrænses til at omfatte søfolk, hvis de arbejder om bord på et skib, der er registreret med hjemsted i enten Danmark eller i en anden EU- eller EØS-medlemsstat.

DIS-ordningen udvides

DIS-ordningen udvides til bl.a.at omfatte arbejde om bord på en lang række specialskibe, der anvendes til alle former for aktivitet med støtte- og servicefunktioner til søs, herunder også vagttjeneste til søs.

Udvidelse af DIS-ordningen er omfattet af EUs statsstøtteregler, og skal derfor godkendes af Kommissionen før den kan træde i kraft.

Rentesatserne for personers restskat og overskydende skat ændres

Endelig vedtog man ændrede beregningsmetoder for rentesatser for personers restskat, restskattetillæg og overskydende skat for indkomståret 2018 og senere indkomstår.

Konsekvensen er, at der sker en forhøjelse af dag til dag renten med 0,7 pct. for restskat. En tilsvarende stigning sker der for restskattetillægget.

For indkomståret 2017 bliver der ved udbetaling af overskydende skat ydet en procentgodtgørelse på minimum 0,5 pct., selv om beregningsmetoden vedr. procentgodtgørelsen viser en godtgørelse på 0 pct. Denne metode til at beregne procentgodtgørelsen er ophævet for overskydende skat for indkomståret 2018 og senere indkomstår.  I 2019 vil overskydende skat derfor blive udbetalt uden procentgodtgørelse, hvis det nuværende renteniveau ikke stiger. Procentgodtgørelsen kan dog ikke blive mindre end 0 pct., og dermed aldrig blive negativ. 

 

➤ Hør mere om dine muligheder

➤ Få yderligere inspiration og information

 

 

Indholdet af denne artikel er kun information af generel karakter, og kan derfor ikke erstatte professionel rådgivning. Derfor bør indholdet ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.