Udgivelsesdato: 7. februar 2018

Lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger

Regeringen og Dansk Folkeparti har den 6. februar 2018 indgået en aftale om lavere skat på arbejdsindkomst samt større fradrag for pensionsindbetalinger.

lov

Aftalen i korthed

Vilkårene for pensionsopsparing forbedres med indførelsen af et ekstra skattefradrag for indbetalinger til pension og ved at udvide grundlaget for beskæftigelsesfradraget til også at omfatte pensionsindbetalinger.

Pensionsfradraget betyder,at personer, der indbetaler til fradragsberettigede pensionsordninger, får en skattelempelse. Hertil kommer de forbedrede muligheder for at anvende aldersopsparing i de sidste 5 år før folkepensionsalderen.

Udover det ekstra pensionsfradrag styrkes den økonomiske tilskyndelse til pensionsopsparing gennem en udvidelse af grundlaget for beskæftigelsesfradraget, så dette også omfatter pensionsindbetalinger. Dermed fjernes den forskelsbehandling, der har været til fordel for udbetalt løn frem for løn indbetalt til pension.

Samtidig betyder reformen, at alle fuldtidsbeskæftigede får en skattelempelse med det nye jobfradrag. Jobfradraget kan maksimalt udgøre 2.500 kr. svarende til en skatteværdi på 645 kr. i en gennemsnitskommune.

Aftalen indeholder følgende elementer:

  • Ekstra skattefradrag for indbetalinger til pension
  • Nyt jobfradrag
  • Udvidelse af grundlaget for beskæftigelsesfradraget til også at omfatte pensionsindbetalinger
  • Forhøjelse af loftet over beskæftigelsesfradraget
  • Nedsættelse af bundskatten

Initiativerne indfases gradvist fra 2018 frem mod 2020, hvor aftalen er fuldt indfaset.

Nedenfor er der nærmere detaljer om de enkelte elementer i aftalen.

 

Ekstra skattefradrag for indbetalinger til pension

Pensionsfradraget er et ekstra ligningsmæssigt fradrag for individuelle fradragsberettigede pensionsindbetalinger samt arbejdsgiveradministrerede pensionsindbetalinger med bortseelsesret, herunder ATP-indbetalinger.

Der gives fradrag for pensionsindbetalinger efter arbejdsmarkedsbidrag på op til 70.000 kr. (2018-niveau). Da et typisk ATP-bidrag for fuldtidsbeskæftigede udgør lige godt 3.000 kr. (efter AM) svarer det til, at der gives fuldt fradrag for pensionsindbetalinger udover ATP op til en øvre grænse på omtrent 67.000 kr.

Fra det 15. indkomstår før det indkomstår, hvor den enkelte vil nå folkepensionsalderen (opgjort ved indkomstårets begyndelse), udgør det ligningsmæssige fradrag 32 pct. af det ovennævnte beregningsgrundlag. Tidligere i livet er den tilsvarende procentsats 12.

Fradraget er således målrettet den del af arbejdslivet, hvor samspils-problemet er størst.

Gevinsten ved pensionsopsparing øges dog på alle tidspunkter i livet med henblik på at understøtte tilskyndelsen til, at opsparingen påbegyndes i tide.

Den øvre grænse for fradraget reguleres i henhold til personskattelovens § 20.

Fradraget indfases gradvist frem mod 2020.

 

Nyt jobfradrag

Der indføres et nyt jobfradrag, der giver en skattelempelse til fuldtidsbeskæftigede. Jobfradraget giver relativt set den største skattelempelse til lavestlønnede.

Grundlaget for det nye jobfradrag svarer til det udvidede grundlag for beskæftigelsesfradraget. Det vil sige arbejdsindkomsten inkl. pensionsindbetalinger, herunder ATP-bidrag.

Det nye jobfradrag udgør 4,5 pct. af den del af grundlaget, som overstiger 187.500 kr.

Jobfradraget kan maksimalt udgøre 2.500 kr. svarende til en skatteværdi på 645 kr. i en gennemsnitskommune.

Grænserne reguleres i henhold til personskattelovens § 20.

Jobfradraget indfases gradvist frem mod 2020

 

Udvidelse af grundlaget for beskæftigelsesfradraget til også at omfatte pensionsindbetalinger

Aftaleparterne er enige om at udvide grundlaget for beskæftigelsesfradraget til også at omfatte pensionsindbetalinger fra 2018.

Udvidelsen betyder konkret, at private indbetalinger til fradragsberettigede ordninger ikke længere fratrækkes i grundlaget, og at arbejdsgiver-administrerede indbetalinger med bortseelsesret, inkl. ATP-bidrag af arbejdsindkomst, lægges til.

Grundlaget vil således udgøre den samlede arbejdsindkomst inkl. pensionsindbetalinger og ATP-bidrag.

 

Forhøjelse af loftet over beskæftigelsesfradraget

Beskæftigelsesfradraget udgør 9,50 pct. op til et maksimum på 33.300 kr. (2018-regler). Fradraget forøges som led i indfasningen af Skattereformen fra 2012 gradvist frem til og med 2022, hvor beskæftigelsesfradraget udgør 10,65 pct., og det maksimale fradrag er på 37.400 kr. (2018-niveau).

Det maksimale beskæftigelsesfradrag opnås ved en arbejdsindkomst på ca. 351.200 kr. før arbejdsmarkedsbidrag med fuldt indfasede regler. Udover det almindelige beskæftigelsesfradrag er der et ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere.

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at forhøje loftet over beskæftigelsesfradraget.

Det maksimale beskæftigelsesfradrag forhøjes med 1.000 kr. svarende til en skatteværdi på ca. 255 kr. i en gennemsnitskommune (2018-niveau).

Det indebærer, at den arbejdsindkomst, hvor det maksimale beskæftigelsesfradrag netop er optjent, øges fra ca. 351.200 kr. efter AM-bidrag og ekskl. pensionsindbetalinger til ca. 360.600 kr. efter AM bidrag, men inklusive indbetalinger til pensionsordninger, herunder ATP.

Fra indkomståret 2018 forhøjes loftet over beskæftigelsesfradraget med 1.000 kr.

Satser og beløbsgrænser for det ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere ændres ikke i forhold til gældende regler, men fradraget øges i kraft af det udvidede grundlag for beskæftigelsesfradraget, som også omfatter det ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere.

 

Nedsættelse af bundskatten

Med aftale om kommunernes økonomi for 2018 blev det aftalt, at kommunerne skulle arbejde for at sænke skatten med samlet set 250 mio. kr.

Da kommunerne samlet set ikke har nedsat skatterne, er aftaleparterne enige om at nedsætte bundskatten med 0,02 pct. point fra 2018 som kompensation herfor. Det skrå skatteloft fastholdes uændret.

 

Indholdet af denne artikel er kun information af generel karakter, og kan derfor ikke erstatte professionel rådgivning. Derfor bør indholdet ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.