Udgivelsesdato: 24. oktober 2017

acontoskat 2. rate 2017

Indbetaling af 2. rate af aconto selskabsskat for 2017 

Selskaber skal som udgangspunkt betale ordinær aconto selskabsskat i to beløbsmæssigt lige store rater hhv. senest den 20. marts og senest den 20. november. 

Det er derfor snart tid til betaling af 2. rate for 2017 – indbetalingen foregår rent praktisk via selskabets Skattekonto på SKAT.dk. 

Frivillig indbetaling af aconto selskabsskat
Hvis selskabet har en forventning om, at den betalte aconto selskabsskat ikke er tilstrækkelig i forhold til selskabets forventede skattepligtige indkomst for indkomståret 2017, kan selskabet vælge at foretage en frivillig indbetaling af aconto selskabsskat. Dette skal ske senest 20. november 2017. 

Ved et foretage en frivillig indbetaling af selskabsskat, kan selskabet spare rentetillæg på restskatten. 

En frivillig indbetaling af aconto selskabsskat i november 2017 kan medføre, at der sker et mindre ”rentefradrag” i det indbetalte beløb – for indkomstårets 2016 skete dog ikke reduktion pga. det generelt lave renteniveau. 

”Rentefradraget” for indkomståret 2017 udmeldes først i december måned 2017, men det må igen forventes et fradrag tæt på 0%, da det generelle renteniveau fortsat er lavt. 

Frivillig indbetaling af aconto selskabsskat – 3. rate
Selskaber har mulighed for at indbetale en 3. rate acontoskat senest pr. 1. februar i året efter indkomståret. 

Indbetalingen senest 1. februar vil ligeledes medføre et ”rentefradrag” i indbetalingen i forbindelse med den endelige skatteopgørelse.  ”Rentefradraget” på rate 3 vil også først udmeldes i december måned 2017, men må forventes at blive ca. 0,7%. 

Selskaber får derfor med 3. rate endnu bedre mulighed for at ”planlægge” betaling af selskabsskatten, da selskabet pr. 1. februar ofte har et meget godt bud på selskabets skattepligtige overskud.   

Restskat eller overskydende skat 2017 ?
Såfremt den skattepligtige indkomst 2017 vil medføre større selskabsskat end summen af ordinære og frivillige aconto betalinger af selskabsskat, vil SKAT i forbindelse med selskabets årsopgørelse for 2017 beregne et restskattetillæg på forventeligt 3,4 %. Dette procenttillæg er ikke skattemæssigt fradragsberettiget. 

Hvis den skattepligtige indkomst omvendt resulterer i en lavere skattebetaling end summen af ordinære og evt. frivillige aconto betalinger af selskabsskat, vil SKAT i forbindelse med selskabets årsopgørelse 2017 beregne en procentgodtgørelse på forventeligt 0,1 %. Denne procentgodtgørelse er ikke skattepligtig. 

Der vil dog kun ydes procenttillæg på 0,1% fra SKAT på rate 1 og rate 2. Der ydes således ikke godtgørelse på indbetaling af rate 3. 

Kan frivillig indbetaling af selskabsskat betale sig?
Hvorvidt det ud fra en rentebetragtning kan betale sige at foretage en frivillig indbetaling af selskabsskat pr. 20. november 2017 og 1. februar 2018, vil afhænge af selskabets konkrete renteforhold og selskabets likviditetsforhold. 

Hvis selskabet skal lånefinansiere betaling af den frivillige selskabsskat, typisk ved træk på selskabets kassekredit, vil kassekreditrenten være afgørende for denne vurdering. 

Hvis selskabet skal lånefinansiere betalingen af den frivillige selskabsskat og kan låne pengene til en udlånsrente, der er lavere end ca. 4,3 % p.a. (før skat), så vil det rentemæssigt kunne "betale sig" at foretage en frivillig indbetaling pr. 20. november 2017 eller 1. februar 2018 frem for at vente med betaling til 20. november 2018, hvor restskatten ellers skal betales. 

Hvis selskabet ikke kan låne til en rente på under ca. 4,3 % p.a., vil en frivillig indbetaling af selskabsskat ud fra en "rentevurdering" ikke kunne betale sig og restskatten skal så i stedet betales pr. 20. november 2018. 

Hvis selskabet har overskudslikviditet, som typisk ikke vil medføre indlånsrente, så kan frivillig indbetaling ud fra et rentesynspunkt altid betale sig. 

Nedsættelse af 2. rate acontoskat

Hvis den ordinære acontoskat overstiger selskabets forventning til den samlede slutskat for 2017, så kan selskabet anmode SKAT om at få nedsat 2. rate. 

Anmodningen skal ske via TastSelv Erhverv og skal være sket senest den 20. november 2017. 

Indholdet af denne nyhed er kun information af generel karakter og kan derfor ikke erstatte professionel rådgivning. Derfor bør indholdet ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.