Omlægning af registreringsafgiften

Omlægning af registreringsafgiften

Regeringen og Dansk Folkeparti er blevet enige om en omlægning af registreringsafgiften.

Vi bringer her hovedtrækkene af aftalen. Der bliver fremsat lovforslag herom den 3. oktober 2017. Dermed får de nye registreringsafgiftssatser virkning for biler, der indregistreres første gang fra og med denne dato. 

Registreringsafgiften nedsættes
Registreringsafgiften er værdibaseret og udgør for personbiler 105 procent af bilens afgiftspligtige værdi op til 106.600 kroner (2017-niveau) og 150 procent af værdien derover.

Man er enige om, at registreringsafgiften nedsættes, så den lave registreringsafgiftssats fremover udgør 85 procent. Samtidig forhøjes skalaknækket for personbiler til 185.000 kroner (2017-niveau).

For motorcykler udgør afgiften 0 procent af motorcyklens afgiftspligtige værdi under 9.600 kroner, 105 procent af motorcyklens afgiftspligtige værdi på 9.600-33.600 kroner (2017-niveau) og 150 procent af værdien derover.

Man er enige om, at registreringsafgiften for motorcykler nedsættes, så den lave registreringsafgiftssats fremover udgør 85 pct. Samtidig forhøjes det høje skalaknæk for motorcykler til 58.400 kr. (2017-niveau). 

Mere sikre biler og sanering af eksisterende fradrag for sikkerhed
Der gives i dag et fradrag i den afgiftspligtige værdi på 3.750 kroner, når bilen er udstyret med blokeringsfri bremser (ABS) og 2.500 kroner, når bilen er udstyret med elektronisk stabiliserings system (ESP). Man er enige om at afskaffe de to fradrag.

For nye biler, der er forsynet med selealarmer, bliver registreringsafgiften i dag nedsat med 200 kroner per selealarm. Nedsættelsen kan maksimalt ydes for tre alarmer. Med omlægning af bilafgifterne forhøjes fradraget til 1.000 kroner per selealarm op til tre alarmer.

Der opnås et fradrag i registreringsafgiften på 2.000 kroner for de biler, som har fået mindst 5 stjerner for vurdering af bilers sikkerhed på basis af Euro NCAP. 

Man er enige om at forhøje fradraget til 8.000 kroner. 

Tillægget og grænserne for dårlig brændstoføkonomi i registreringsafgiften forhøjes
Der opnås fradrag i registreringsafgiften for biler med lavt brændstofforbrug og gives et tillæg for biler med højt brændstofforbrug, der har til formål at forbedre energieffektiviteten for nye biler.

Man er enige om at forhøje grænserne for, hvornår der opnås fradrag for god brændstoføkonomi til 20 km/l for benzinbiler og 22 km/l for dieselbiler. Samtidig forhøjes tillægget til registreringsafgiften for dårlig brændstoføkonomi til 6.000 kroner. 

Stramninger af afgiftsreglerne vedr. leasing af biler
Man er enige om at indføre regler om genberegning og efteropkrævning af registreringsafgift for alle, der driver virksomhed ved at stille biler til rådighed mod betaling eller andet vederlag, dvs. leasingselskaber, udlejningsselskaber, demobiler, værkstedsbiler m.v.

Formålet er at etablere et generelt loft over den afgiftsmæssige fordel, der kan opnås som følge af, at fx flåderabatter kan indregnes i den afgiftspligtige værdi ved indregistrering af nye køretøjer.

Konkret indføres der regler om, at der for disse virksomheders køretøjer ved videresalg eller senest efter 4 måneder skal ske en genberegning af den afgiftspligtige værdi baseret på handelsværdien af den brugte bil. Den afgiftspligtige værdi skal altid fastsættes efter handelsværdien ved salg til bruger her i landet, uanset bilens værdi som ny. På baggrund af den genberegnede afgiftspligtige værdi, sker der genberegning af den forholdsmæssige registreringsafgift fremadrettet for resten af perioden. For leasingbiler mv., hvor der er betalt fuld registreringsafgift, efteropkræves afgift, hvis den genberegnede afgiftspligtige værdi er højere end den oprindeligt fastsatte afgiftspligtige værdi. 

Samtidig bortfalder muligheden for, at bilen ved leasingperiodens ophør kan afgiftsberigtiges til restafgift baseret på prisen ved første indregistrering. Endelig udgår reglen om, at den afgiftspligtige værdi for brugte biler ikke kan overstige bilens oprindelige pris som ny. 

Det er et krav efter registreringsafgiftsloven om, at der stilles en sikkerhed for registreringsafgiften på mindst 200.000 kr. for at kunne få tildelt rollen som selvanmelder i det digitale motorregister. 

Man er enige om, at minimumssikkerhedsstillelsen forhøjes til 500.000 kr. og at der tilføjes et variabelt element, som vil afhænge af selvanmelderens afgiftstilsvar. 

Man er desuden enige om, at der indsættes hjemmel i registreringsafgiftsloven til udarbejdelse af standardkontrakter, som vil blive obligatoriske for danske leasingvirksomheder mv. i forbindelse med forholdsmæssig afregning af registreringsafgift når de er offentliggjort. Standardkontrakterne udarbejdes af SKAT i samarbejde med leasingbranchen. Endvidere præciseres visse indholdsmæssige krav til leasingkontrakter. 

Den grønne ejerafgift forhøjes for nye biler
Ejerafgiften (brændstofforbrugsafgiften) betales af personbiler registreret fra 1. juli 1997 og af varebiler registreret fra 18. marts 2009. Øvrige køretøjer, som betaler løbende afgifter, betaler vægtafgift. Ejerafgiften afhænger af en bils brændstofforbrug og er differentieret på benzin- og dieselbiler.

Man er enige om at forhøje ejerafgiften samtidig med, at der indføres nye trin. Ejerafgiften forhøjes med 500 kroner årligt på de eksisterende trin. 

Gradvis forhøjelse af reparationsgrænsen
Reparationsgrænsen er grænsen for, hvor stor en andel af fx en trafikskadet bils værdi, der kan repareres for uden fornyet betaling af registreringsafgift.

Man er enige om at forhøje reparationsgrænsen for personbiler til 70 procent i 2019 og til 75 procent fra 2020.

Parallelt hermed forhøjes grænsen for, hvornår forsikringsselskaberne skal tilbyde kontant erstatning fra 55 pct. til 60 pct. i 2019 og til 65 pct.  fra 2020.

Nedsættelse af registreringsafgiften for autocampere
Bildelen i autocampere afgiftsberigtiges efter samme regler som for personbiler. Boligdelen er afgiftsfri, men autocamperens samlede registreringsafgift skal dog mindst udgøre 60 procent af dets samlede værdi eksklusive afgift over 12.100 kroner.

Man er enige om at nedsætte minimumsafgiften for autocampere til 45 procent.

Kompensation af veteranbiler og varebiler
Veteranbiler har forholdsmæssig dårlig brændstoføkonomi og vil derfor med forhøjelsen af tillægget for dårlig brændstoføkonomi og forhøjelsen af kilometergrænserne få forholdsvis store forhøjelser af registreringsafgiften.

Man er enige om, at reglerne for registreringsafgift for veteranbiler og varebiler justeres, således at bilafgifterne for henholdsvis veteranbiler og varebiler samlet set holdes uændret.

Udvidelse af motorvej på Vestfyn
Man er enige om at udbygge Vestfynske motorvej til 3 spor på strækningen mellem Nr. Aaby og Odense V hurtigst muligt samt en takstnedsættelse på persontransporten over Storebælt på 25 procent.

Takstnedsættelserne vil begynde i 2018 og være fuldt indfaset, når Vestfynske motorvej er fuldt udbygget til 3 spor.

Konkrete modeller for både anlægget af den Vestfynske motorvej til tre spor og for takstnedsættelsen vil blive fastlagt senere på baggrund af et oplæg fra regeringen.