Transparente selskaber – er man selvstændig eller lønmodtager?

Folketinget har netop vedtaget et lovforslag, hvorefter man konkret skal vurdere om en deltager i et I/S, P/S eller K/S – de såkaldte skattetransparente personselskaber -  driver selvstændig virksomhed eller er lønmodtager.

Selvstændig eller lønmodtager?

Det er væsentlige skattemæssige forskelle mellem at være selvstændig erhvervsdrivende eller være lønmodtager. En selvstændig erhvervsdrivende kan bl.a. gøre brug af virksomhedsskatteordningen og de fordele den skatteberegningsmodel indebærer. En lønmodtager vil typisk ikke have særlige udgifter forbundet med lønindtægten og eventuelle fradrag vil have begrænset skattemæssig værdi.

Lovforslaget

Praksis har hidtil været, at hvis man deltog blot med en begrænset ejerandel i en af de omtalte selskabsformer, blev man som hovedregel anset for at være selvstændig erhvervsdrivende. Det har man fra politisk side ønsket at gøre op med, sådan at der nu skal foretages en meget mere konkret vurdering af om en person reelt set er selvstændig erhvervsdrivende eller lønmodtager.

Denne vurdering skal særligt baseres på følgende forhold

  • Selskabsdeltagerens økonomiske risiko og den vederlagsform, som vedkommende ”aflønnes” med
  • Selskabsdeltagerens indflydelse i virksomheden

For at blive anset som selvstændigt erhvervsdrivende, skal vedkommende have en reel risiko for at lide et økonomisk tab, og ikke kun risiko for ikke at blive aflønnet for sin arbejdsindsats.  

Hvis man skal anses for at være selvstændigt erhvervsdrivende, skal vedkommendes aflønning afhænge af virksomhedens overskud og ikke blot være en aflønning for sin arbejdsindsats. Vedkommende skal også have reel indflydelse på de overordnede beslutninger i virksomheden.

Hvis man er deltager i et transparent selskab, og ovenstående vurdering resulterer i, at personen anses for lønmodtager, skal en del af virksomhedsoverskuddet – svarende til en ”normal” aflønning - beskattes som løn. Den resterende del af overskuddet vil kunne indgå i virksomhedsordningen og skal beskattes efter dette regelsæt.

Ikrafttrædelse

Loven træder i kraft 1. juli 2017 og har virkning for indkomstår, der starter den 1. januar 2018 eller senere.

Eksisterende ejerandele i personselskaberne er derfor også omfattet af lovindgrebet.

Er man allerede i virksomhedsordningen og det konkret vurderes, at personen ikke længere kan anses for selvstændig erhvervsdrivende, så vil et eventuelt opsparet overskud fra tidligere indkomstår genbeskattes.