Udgivelsesdato: 7. april 2016

Hvad kontrollerer SKAT i 2016 – Mikrovirksomheder

I år forventes det, at vi betaler 940 mia. kr. i skatter, afgifter, moms og told. Dette kommer både fra private og virksomheder. Af de 940 mia. kr. betaler mikrovirksomheder ca. 28 mia. kr. i skat og moms. 

Mikrovirksomheder

Mikrovirksomheder er defineret som virksomheder uden ansatte med en omsætning på op til 500.000 kr. Ud over dette, omfatter det også alle nye virksomheder i deres to første indkomstår. Dette segment består i alt af ca. 360.000 virksomheder, hvoraf 200.000 virksomheder har været registreret i mere end to indkomstår, 90.000 nyregistrerede virksomheder som har været registreret i op til to år, uanset hvilken omsætning eller hvor mange ansatte virksomheden har haft, og til sidst 70.000 virksomheder uden CVR-nummer, som ikke er registreret for moms eller lønsumafgift.  

Skattegab og fejlprocent

Ud af det ca. 28 mia. kr. segmentet betaler i skat og moms hvert år, er der et skattegab, dvs. forskellen mellem den betalte skat og det som burde være betalt, på ca. 2,5 mia. kr. Dette skattegab udgøres til dels af bevidst snyd, men meget af det skyldes også fejl. Ifølge SKATS undersøgelser, laver næsten halvdelen af mikrovirksomhederne fejl i deres betaling af skat og moms. Af dette ligger virksomheder, der har været registreret mere end to år på en fejlprocent på 49 pct., og virksomheder der er nyregistrerede ligger med en fejlprocent på 54 pct. Dette kunne tyde på, at især de nystartede virksomheder har svært ved at finde rundt i de mange regler på området, og ifølge SKAT skyldes en del af fejlene, at virksomhederne har få administrative ressourcer og ikke råder over regnskabsmæssige kompetencer. SKAT nævner også at virksomhederne i segmentet generelt ikke har tilstrækkeligt kendskab til gældende love og regler. Dette skyldes bl.a. at nogle af virksomhederne er en bibeskæftigelse for ejeren og derfor udgør en sekundær indtægtskilde for indehaveren.

Nogen af det mest almindelige fejltyper knytter sig til skønsmæssig ansættelse, taksation, ikke selvangivne indtægter og private udgifter. Disse fejl udgør sig for næsten 70 pct. af segmentets samlede skattegab.

”Hvis en virksomhedsejer ikke laver en selvangivelse og indsender den rettidigt, har SKAT mulighed for at ansætte virksomhedens indkomst skønsmæssigt. Virksomhedsejeren skal herefter beskattes af den af SKAT fastsatte indkomst. Tilsvarende gælder, hvis virksomhedsejeren ikke har bogført korrekt efter bogføringslovens regler. I sådanne tilfælde kan SKAT ligeledes tilsidesætte selvangivelsen og skønsmæssigt fastsætte virksomhedens indkomst. Det er de færreste virksomhedsejere, der er uddannet inden for revision og skat, hvorfor de fleste med fordel kan anvende en revisor til at forestå udarbejdelsen af regnskab og selvangivelse” siger Skattejurist i Dansk Revision Robert Minke Dybkjær.  

Hvad kontrollere SKAT?

SKAT kontrollerer i år bl.a. virksomheder i segmentet der gentagne år har haft underskud. Her kontrolleres det, om virksomhederne overholder en række rentabilitetskrav, eller om de har mere karakter af hobbyvirksomhed. Dette er for at imødegå uberettigede fradrag for underskud af virksomhed, som ikke har rentabel drift for øje. SKAT vil også målrette deres indsats mod virksomheder, som ikke har pligt til at angive regnskabstal. Dette er for at højne regelefterlevelsen og undgå fejl hos virksomheder med en omsætning under 500.000 kr.

Et område hvor SKAT også vil sætte ind overfor er deleøkonomi. I lyset af at tjenester som Gomore og Airbnb og lignende virksomheder vokser og vokser i disse år, vil SKAT kigge på dette område og afdække hvorvidt der betales korrekte skatter. De vil også se på S15 ordningen, hvordan ordningen anvendes og om der betales korrekt skat.

”S15 ordningen er en fortrykt årsopgørelse som mange mindre erhvervsdrivende får tilsendt i stedet for en selvangivelse. Resultatet af deres virksomhed er fortrykt og dermed angivet af SKAT. Det kan selvsagt være meget langt fra virksomhedens faktiske resultat, da det fortrykte resultat er baseret på tidligere års selvangivne resultater eller forskudsregistreret resultat. Det giver derfor god mening at SKAT løbende vurderer på om S15 ordningen anvendes korrekt og medfører den korrekte beskatning. De selvstændigt erhvervsdrivende skal være opmærksom på, at en S15 årsopgørelse ikke kan erstatte en selvangivelse udarbejdet af en revisor” siger Skattejurist i Dansk Revision Robert Minke Dybkjær.

 

Indholdet af denne nyhed er kun information af generel karakter og kan derfor ikke erstatte professionel rådgivning. Derfor bør indholdet ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.