Udgivelsesdato: 11. december 2015

Skatterådet ændrer praksis for beskatning af sikkerhedsstillelser fra virksomhedsordningen

Skatterådet ændrer praksis for beskatning af sikkerhedsstillelser fra virksomhedsordningen

 

Toldogskat

Virksomhedsskatteloven blev ændret 11. juni 2014 med flere betydelige stramninger til følge. Én af ændringerne var, at den selvstændige fremover skulle beskattes, hvis den selvstændige stillede sine aktiver i VSO til sikkerhed for privat gældsoptagelse.

Beskatningen skulle ske som en såkaldt ”bogholderimæssig postering” dvs. uden om den sædvanlige hæverækkefølge, som ellers afgør beskatningen af den selvstændige erhvervsdrivendes resultat. – beskatningen sker ved ”fiktivt” tillæg til den personlige indkomst.

Hvis sikkerhedsstillelsen på et senere tidspunkt medførte faktiske pengeoverførsler til den selvstændige, så skulle pengene ”igen” hæves via hæverækkefølgen. Hævningen kan så på dette senere tidspunkt medføre beskatning af opsparet overskud eller hævning på indskudskonto.

Nogle har derfor benævnt den nye praksis som ”dummebøde” eller ”dobbeltbeskatning”. Ved lovens tilblivelse blev skatteministerens fortolkning af ovenstående praksis meget kritiseret og det har afstedkommet anmodning om bindende svar hos Skatterådet.

Skatterådet konkluderer i deres bindende svar (lær mere), at ministerens praksis ikke er lovmedholdelig og derfor ikke kan være gældende. Skatterådet konkluderer, at sikkerhedsstillelsen skal anses for hævning i hæverækkefølgen, men at der ikke kan blive tale om både en hævning og en ”bogholderimæssig” beskatning dvs. ingen dobbeltbeskatning af samme forhold.

Det må således forventes, at skatteministeren enten vil indrette sig efter Skatterådets afgørelse og ændre praksis eller vil ændre lovens ordlyd, så der gives klar lovhjemmel til dobbeltbeskatningen. Ligeledes må det forventes, at der vil blive udsendt et styresignal omkring genoptagelse af indkomsten hos de selvstændige erhvervsdrivende, der allerede er blevet ramt af den oprindelige fortolkning af ændringen i virksomhedsskatteloven.

 
Indholdet af denne artikel er kun information af generel karakter, og kan derfor ikke erstatte professionel rådgivning. Derfor bør indholdet ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.