Udgivelsesdato: 10. december 2015

Momsfradrag Holdingselskaber

Momsfradrag Holdingselskaber

Holdingselskabers momsfradragsret ved køb af selskabsandele har hidtil skullet opgøres efter et skøn. SKAT har nu meddelt, at momsfradraget skal opgøres efter de almindelige regler. I styresignalet ændres også praksis for holdingselskabers fradrag for øvrige generalomkostninger.

 

Fradrag ved køb af selskabsandele:

SKAT har udsendt et styresignal, og Ifølge dette ændres praksis nu sådan, at holdingselskaber, der har udelukkende momspligtige aktiviteter, får fuld momsfradrag af deres udgifter til advokat, revisor m.v. ved erhvervelse af selskabsandele. Efter den nuværende praksis ville et holdingselskab med udelukkende momspligtige aktiviteter alene få et skønsmæssigt fradrag for rådgiveromkostningerne.

Det er en betingelse for at få momsfradrag, at holdingselskabet ”griber ind i” administrationen af selskabet. Hermed menes, at holdingselskabet leverer momspligtige administrations-, rådgivnings,- og konsulentydelser til det selskab, som man køber. Er det tilfældet, er der tale om økonomisk virksomhed, der går ud over den blotte besiddelse af kapitalandele i selskabet. Udlejning af maskiner og fast ejendom samt salg af rengøringsydelser til det købte selskab, vil ikke blive anset for indgriben og dermed berettige til momsfradrag.

Hvis holdingselskabet ikke har udelukkende momspligtige aktiviteter, får det kun en delvis fradragsret, der opgøres efter momslovens almindelige (delvise) fradragsregler.

 

Fradrag for generalomkostninger:

Holdingselskabers momsfradragsret vedr. generalomkostninger til f.eks. revision, kontorhold m.v. har ligeledes hidtil skullet opgøres efter et skøn, men skal nu også opgøres efter de almindelige fradragsregler, som beskrevet ovenfor. Der vil derfor være tale om fuld eller delvist fradrag.

Det er en betingelse for at opnå fradrag, at holdingselskabet har momspligtige aktiviteter.

Eksempel

Hvis et holdingselskab ikke har fået eller kun har fået delvist fradrag for f.eks. rådgiver omkostninger ved køb af selskabsandele, og man efter ovennævnte ændring kan få fuld fradrag, bør man anmode om genoptagelse af momstilsvaret.

 

Mindre holdingselskaber

Holdingselskaber, typisk mindre selskaber, der ikke har momspligtigt salg af ydelser til deres datterselskaber, har ikke mulighed for at søge om genoptagelse.

 

Genoptagelse

Praksisændringen betyder, at der er mulighed for at søge om genoptagelse af et holdingselskabs momsangivelser for perioder, der er påbegyndt, men ikke udløbet den 16. juli 2005. Genoptagelses anmodningen skal være indgivet inden den 16. maj 2016 via SKAT.dk eller ved henvendelse til SKAT, Nykøbingvej 76, 4890 Sakskøbing. Dokumentationen afhænger af, hvor langt tilbage anmodningen går.

 

Indholdet af denne artikel er kun information af generel karakter, og kan derfor ikke erstatte professionel rådgivning. Derfor bør indholdet ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.