Udgivelsesdato: 6. november 2014

Udenlandsdanskere med sommerhus i Danmark - bestyrelsesarbejde i danske selskaber

Udenlandsdanskere med sommerhus i Danmark - bestyrelsesarbejde i danske selskaber

Fysiske personer, som er skattepligtige i Danmark, har enten fuld skattepligt eller begrænset skattepligt. Ved fuld skattepligt forstås, at man grundlæggende er skattepligtig til Danmark af alle indtægter uanset hvor i verden den enkelte indtægt stammer fra. Her gælder således som udgangspunkt et globalindkomstprincip. Ved begrænset skattepligt forstås, at alene indtægter, som har en kvalificeret tilknytning til Danmark, er skattepligtige i Danmark. Her gælder således etterritorialprincip.

Er man fraflyttet Danmark, og har man ikke længere tilknytning til Danmark af nogen art, er man ikke længere skattepligtig til Danmark af de indtægter, man erhverver i udlandet.

Bestyrelsesarbejde i Danmark – omfang af skattepligt
Hvis man – uden tilknytning til Danmark i øvrigt – er medlem af bestyrelsen i et dansk selskab, vil indtægterne herfra være skattepligtige til Danmark. Det har imidlertid helt afgørende betydning, om skattepligten er begrænset – og således alene retter sig mod vederlaget for arbejde i bestyrelsen – eller om der er fuld skattepligt, og således i udgangspunktet omfatter samtlige indtægter, herunder f.eks. indtægter fra selvstændig erhvervsvirksomhed i udlandet.

Fuld skattepligt
Efter de i denne sammenhæng relevante regler i kildeskatteloven er der fuld skattepligt i følgende tilfælde:
1. Hvis man har bopæl i Danmark
2. Hvis man ikke har bopæl, men opholder sig i Danmark i et tidsrum af mindst 6 måneder, heri medregnet korvarige ophold i udlandet på grund af ferie eller lignende.

I forhold til bestemmelsen om fuld skattepligt pga. bopæl (nr. 1 ovenfor) gælder, at såfremt en person uden fuld skattepligt erhverver bopæl i Danmark uden samtidig at tage ophold her i landet, indtræder skattepligten først, når man tager ophold i landet.

Som sådant ophold anses ikke kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende. Grænsen for kortvarige ophold er i henhold til praksis tre måneders sammenhængene ophold henholdsvis i alt 180 dages ophold indenfor en 12 måneders periode. Ophold indenfor disse rammer vil således ikke medføre fuld skattepligt, såfremt opholdet er begrundet i ferie eller lignende.

Omvendt vil f.eks. deltagelse i 4-6 årlige bestyrelsesmøder i Danmark medføre, at fuld skattepligt indtræder, da opholdet herved ikke er begrundet i ferie eller lignende.

Der er således meget stor forskel på situationen for et bestyrelsesmedlem bosiddende i udlandet, som råder over en bopæl i Danmark og et, som ikke gør. Sidstnævnte vil således alene blive fuld skattepligtig, hvis han opholder sig i Danmark i tidsrum af mindst 6 måneder, jf. nr. 2 ovenfor, imens kollegaen, der har erhvervet bopæl reelt ikke vil kunne varetage bestyrelsesposten uden at blive fuldt skattepligtigt. Dette gælder uanset om de to i øvrigt opholder sig lige meget i Danmark.

Sommerhus som bopæl
Som udgangspunkt anses et sommerhus ikke for at udgøre en bopæl i relation til indtræden af fuld skattepligt. Derfor vil det udenlandske bestyrelsesmedlem principielt kunne leje eller erhverve et sommerhus i Danmark uden at bekymre sig om andet en ”6-måneders reglen” nævnt ovenfor i nr. 2.

Der er dog grund til at være yderst forsigtig i denne situation. Østre Landsret har i en dom af 18. august 2014 afgjort, at en skatteyder var fuldt skattepligtig til Danmark efter bopælsreglen i nr. 1, fra tidspunktet, hvor et sommerhus blev erhvervet. Landsretten vurderede baseret på sommerhusets alder og karakter, at det var egnet som helårsbolig. At sommerhuset ikke lovligt kunne anvendes som helårsbolig, var i den sammenhæng uden betydning.

I en anden sag har Skatterådet tidligere på året bekræftet, at et bestyrelsesmedlem kan deltage i bestyrelsesarbejde i Danmark 7-10 gange årligt i Danmark og samtidig råde over et som-merhus uden at blive fuldt skattepligt. I afgørelsen blev der lagt vægt på, at skatteyderen alene ville bruge sommerhuset til ferieophold, og at eventuelle overnatninger i forbindelse med deltagelse i bestyrelsesarbejde ville ske på hotel.

Sommerhus – kun til ferieophold
Baseret på ovenstående vil det være muligt for et udenlandsk bestyrelsesmedlem at råde over og benytte et dansk sommerhus til ferieophold, og samtidig deltage i en række årlige bestyrelsesmøder uden at fuld skattepligt indtræder. Det må dog forventes, at SKAT vil interessere sig indgående for, hvorvidt sommerhuset vitterligt alene anvendes til ferieophold.

På den baggrund må det anbefales, at man baseret på de konkrete forhold indhenter bindende svar fra SKAT inden man som udenlandsk bestyrelsesmedlem i Danmark lejer eller erhverver et sommerhus. Endvidere bør man sikre sig dokumentation for omfanget af opholdene i sommerhuset og sørge for at gemme denne, så det efterfølgende kan dokumenteres overfor SKAT, at brugen af sommerhuset ligger indenfor de godkendte rammer.


Denne artikel er udarbejdet af advokat Esben Holm, Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen P/S. esh@tvc.dk, tlf. 8734 7567 / mobil 4166 1699.

Indholdet af denne artikel er kun information af generel karakter og kan derfor ikke erstatte professionel rådgivning. Derfor bør indholdet ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.

06-11-2014