Udgivelsesdato: 24. november 2014

Et selskabs ejere skal nu også registreres elektronisk

Et selskabs ejere skal nu også registreres elektronisk


Da den ”nye” selskabslov kom i 2010, blev loven sat i kraft i forskellige tempi. Eneste områder i loven, der endnu ikke er igangsat, er bestemmelserne om elektronisk ejerbog og et elektronisk ejerregister. Årsagen hertil har været, at Erhvervsstyrelsen ikke har haft den elektroniske løsning klar.

De elektroniske løsninger er nu udviklet og derfor skal kapitalselskaber fra den 15. december 2014 have indberettet selskabets ejere (aktionærerne eller anpartshaverne) i det nye Elektroniske Ejerregister. Det forudsættes dog, at Folketinget inden denne dato har godkendt igangsætningen.

Det nye Elektroniske Ejerregister bliver offentligt tilgængeligt og har bl.a. til hensigt at skabe mere gennemsigtighed i danske kapitalselskaber.

Indberetningspligten omfatter ejerne i aktieselskaber, anpartsselskaber, partnerselskaber og iværksætterselskaber.

Indberetningen skal som udgangspunkt omfatte de ejere, der enten ejer mindst 5 % af selskabskapitalen eller har mindst 5 % af stemmeandele i selskabet. Ved senere ændringer i ejerskabet eller stemmefordelingen, vil der dog også være pligt til registrering af disse ændringer.

Indberetningen i det Elektroniske Ejerregister sker på Virk.dk.

Ejerne skal nu registreres to steder
Med indførslen af det Elektroniske Ejerregister har selskabet pligt til at registrere sine ejere to steder. Ud over det nye elektroniske register, så har selskabet fortsat pligt til at føre en ejer bog.

Pligten til at føre en ejerbog har været gældende i mange år. Ejer bogen indeholder information om alle ejerne herunder også de ejere, der ejer mindre end 5% af kapitalen i selskabet.

De fleste selskaber fører ejer bogen i et word eller excel dokument og det er fortsat tilladt. I forbindelse med det Elektroniske Ejerregister, har Erhvervsstyrelsen dog også udviklet en elektronisk ejer bog, som selskabet fremadrettet kan benytte til at føre ejer bogen.

Hvad skal indberettes ?
I det nye ejer register skal ejerne indberettes med navn, bopæl og CPR nummer. Hvis ejeren er et andet kapitalselskab, så skal indberettes navn, CVR nummer og selskabets hjemsted.

For udenlandske ejere, skal der ske registrering med en entydig identifikation svarende til det danske CPR eller CVR nummer.

Der gælder særlige regler for de såkaldte ihændehaver aktier.

Det er ejer- og stemmeforholdende pr. 14. december 2014, der skal ligge til grund for indberetningen i registret.

Tidsfrister
Pligten til at foretage indberetning til det nye registrer afhænger af, om der er tale om et eksisterende kapitalselskab eller nystiftet kapitalselskab.

For eksisterende kapitalselskaber er der indført en overgangsordning. Disse selskaber har således fået en frist på 6 måneder til at få indberetningen på plads dvs. indtil 15. juni 2015.

For selskaber, som nystiftes den 15. december 2014 eller senere, vil fristen for registrering i registret være 14 dage efter stiftelsen.

Vejledning
Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en vejledning om det Offentlige Ejer register – vejledningen kan læses her

Indholdet af denne artikel er kun information af generel karakter og kan derfor ikke erstatte professionel rådgivning. Derfor bør indholdet ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.

 

24-11-2014