Udgivelsesdato: 11. november 2014

Bedre muligheder for små og mellemstore virksomheders deltagelse i offentlige udbud

Bedre muligheder for små og mellemstore virksomheders deltagelse i offentlige udbud


Der er en god grund til, at små og mellemstore virksomheder holder et vågent øje med de fordele, som forventes indført med den nye udbudslov.

Hvert år indkøber det offentlige i Danmark for cirka 300 milliarder kroner. De fleste af indkøbene gennemføres efter EUs udbudsregler. De små og mellemstore virksomheder har imidlertid ofte været afskåret fra at deltage, som følge af udbuddenes størrelse samt krav til økonomiske nøgletal.

EU har den 11. februar 2014 vedtaget nye udbudsdirektiver, som blandt andet har til formål at sikre en mere effektiv konkurrence og lette adgangen til det offentlige marked for små og mellemstore virksomheder.

Udbudsdirektiverne bliver i Danmark implementeret ved en ny udbudslov, som forventes vedtaget i 2015.

Opdeling af kontrakter i delkontrakter
En af de største barrierer for små og mellemstore virksomheder er størrelsen på kontrakterne og de vanskeligheder, som er forbundet med at håndtere risikoen ved store offentlige opgaver.

De nye udbudsdirektiver åbner op for, at ordregiver kan opdele en kontrakt i delkontrakter. Det er således op til ordregiver at fastsætte kontraktens værdi. Udgangspunktet er herefter, at ordregiver vil være forpligtet til at fremkomme med en redegørelse, hvis ordregiver vælger ikke at opdele kontrakten. Ordregiver er således tvunget til at vurdere mulighederne for at opdele kontrakten forinden kontrakten udbydes.

Hvis ordregiver opdeler kontrakten, skal det angives i udbudsmaterialet, om tilbudsgiver kan deltage i flere af delkontrakterne. Der er imidlertid også mulighed for, at ordregiver kan foretage en begrænsning i antallet af de kontrakter, der tildeles en tilbudsgiver, hvorefter interessen for de enkelte delkontrakter derved øges.

De nye muligheder for ordregiver forventes, at give små og mellemstore virksomheder en lettere adgang til deltagelse i det offentlige udbud og en langt mere effektiv konkurrence.

Begrænsning for størstedelen af deltagernes omsætningsmæssige minimumskrav
Det vil fortsat være tilladt at medtage et udvælgelseskriterie. De nye udbudsdirektiver fastsætter imidlertid regler for, at ordregiver eksempelvis ikke må kræve en højere omsætning end det dobbelte af kontraktens værdi, medmindre det kan retfærdiggøres som følge af særlige risici.

Tidligere har det således ikke været usædvanligt, at ordregiver stillede store krav til nøgletal, hvilket derved medførte, at små og mellemstore virksomheder var afskåret fra at deltage i udbuddet.

Det har de nye udbudsdirektiver således gjort op med, idet ordregiver ikke frit kan stille krav til virksomhedernes omsætning.

Elektronisk udbud
De nye udbudsdirektiver indeholder krav til ordregiver om, at ordregiver skal gennemføre udbuddet elektronisk. Formålet er, at udbuddet bliver gjort mere og nemmere tilgængeligt for små og mellemstore virksomheder.

Elektronisk håndtering af udbuddet indebærer, at ansøgning om prækvalifikation og tilbudsafgivelse, således skal ske elektronisk.

Sammenfatning
De nye udbudsdirektiver som er vedtaget den 11. februar 2014, bliver som anført ovenfor implementeret i Danmark med en ny udbudslov. De tiltag, som forventes vedtaget, skal medvirke til at gøre de offentlige udbud lettere tilgængeligt for små og mellemstore virksomheder. Det vil formentlig få stor betydning, at ordregiver skal angive en begrundelse, hvis kontrakten ikke opdeles. Derudover må det også forventes, at de lempeligere krav til omsætningstal indebærer, at de små og mellemstore virksomheder får lettere adgang til de offentlige kontrakter.

Eftersom markedet for offentlige kontrakter årligt udgør 300 milliarder kroner, bør de små og mellemstore virksomheder, som har været tilbageholdende med at deltage i offentlige udbud, således overveje, hvorvidt den nye lovgivning gør mulighederne bedre.


Denne artikel er udarbejdet af advokat Jeppe Svenning (H), LL.M., Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen P/S.
jsv@tvc.dk, tlf. 7011 0800 / mobil 2617 0939.

Indholdet af denne nyhed er kun information af generel karakter og kan derfor ikke erstatte professionel rådgivning. Derfor bør indholdet ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.

 


11-11-2014