Udgivelsesdato: 14. februar 2014

A´conto selskabsskat 2014

A´conto selskabsskat 2014


Selskaber skal som udgangspunkt betale ordinær a´conto selskabsskat i to beløbsmæssigt lige store rater den 20. marts og den 20. november. Selskaber kan derudover vælge at foretage frivillige a´conto indbetalinger af selskabsskatter ligeledes senest 20. marts eller senest 20. november.

Ordinær a´conto selskabsskat:
Den ordinære a´contoskat for indkomståret 2014 beregnes som 50 % af den gennemsnitlige selskabsskat for indkomstårene 2010, 2011 og 2012. Den beregnede selskabsskat betales herefter med halvdelen 20. marts 2014 og den anden halvdel 20. november 2014.

Hvis selskabet har en forventning om, at den ordinære a´conto selskabsskat er for høj i forhold til den forventede skattepligtige indkomst for 2014, kan selskabet ved henvendelse til SKAT få nedsat a´conto skatteraterne.

Rate 1 kan ved skriftlig begrundet henvendelse til SKAT nedsættes helt eller delvist – en skriftlig henvendelse skal ske til SKAT seneste 15. februar 2014. Denne frist har været gældende i flere år.

Anmodning om nedsættelse kan dog også ske via TastSelv Erhverv helt frem til d. 20. marts 2014 dvs. lige indtil den dato, hvor rate 1 ellers ville forfalde til betaling. Denne mulighed er ny og kom første gang ved en ”administrativ” beslutning i efteråret 2013 – læs vores nyhed om denne ændring her.

SKAT kan altid kræve nærmere dokumentation for den foretagne nedsættelse, og kan konkret nægte at imødekomme anmodningen om nedsættelse af raterne.

Én skattekonto for selskaber:
SKAT indførte i sommeren 2013 en skattekonto, hvor alle betalinger mellem selskaber og SKAT vil foregå. Selskabsskatten skal derfor altid indbetales via selskabets skattekonto, og der vil ikke længere modtages girokort fra SKAT.

Skattekontoen har i praksis givet visse udfordringer, da Skattekontoen anvender et såkaldt FIFO princip.
Dette betyder, at indbetalinger på Skattekontoen altid anses for først at dække den ældste gæld til SKAT, ligesom SKAT i visse tilfælde tilbagebetaler en indbetaling på Skattekontoen, hvis betalingen til SKAT sker mere end 5 dage før beløbet til SKAT er forfalden.

Det kan derfor anbefales altid at ”afstemme” Skattekontoen forud for indbetaling på kontoen, så selskabet ikke oplever uhensigtsmæssige ”posteringer” på Skattekontoen – se vores nyhed om Skattekontoen her.

Frivillig indbetaling a´conto selskabsskat:
Hvis selskabet har en forventning om, at den ordinære a´conto selskabsskat ikke er tilstrækkelig i forhold til selskabets forventede skattepligtige indkomst, kan selskabet vælge at foretage frivillig indbetaling af a´conto selskabsskat – dette kan som nævnt ske både 20. marts og 20. november.

Foretager selskabet frivillig a´conto betaling pr. 20. marts, bliver indbetalingen beregningsmæssigt godskrevet et tillæg på 0,3 %. Sker den frivillige indbetaling først pr. 20. november, bliver indbetalingen beregningsmæssigt reduceret med et fradrag på 0,3 %.

Restskat eller overskydende skat 2014:
Såfremt den skattepligtige indkomst medfører en restskat for selskabet, vil SKAT i forbindelse med selskabets årsopgørelse for 2014 beregne et restskattetillæg på 4,6 %. Dette procenttillæg er ikke skattemæssigt fradragsberettiget.

Hvis den skattepligtige indkomst omvendt medfører overskydende skat for selskabet, vil SKAT i forbindelse med selskabets årsopgørelse 2014 beregne en procentgodtgørelse på 1,1 %. Denne procentgodtgørelse er ikke skattepligtig.

Kan frivillig indbetaling af selskabsskat betale sig?
Hvis selskabets forventede skattebetaling for 2014 ikke kan dækkes af de to ordinære a´conto skatterater, kan selskabet som nævnt foretage frivillig a´conto indbetaling af selskabsskat.

Mange selskaber vil i den aktuelle situation med begrænsede muligheder for kredit helt undlade at foretage frivillig indbetaling af selskabsskat alene ud fra ønsket om at bevare likviditeten længst muligt i selskabet, dvs. at udnytte skattekreditten længst muligt og dermed afvente betaling af restskatten til 20. november 2015 - også selvom denne løsning betyder et ikke-fradragsberettiget rentetillæg på 4,6 % af restskatten.
Hvorvidt det ud fra en rente betragtning kan betale sig at foretage en frivillig indbetaling, vil afhænge af selskabets konkrete renteforhold. Hvis selskabet skal lånefinansiere betaling af den frivillige a´conto selskabsskat, typisk ved træk på selskabets kassekredit, vil kassekredit renten være afgørende for denne vurdering.

Hvis selskabet skal lånefinansiere betalingen af den frivillige a´conto skat viser beregningen, at hvis selskabet kan låne pengene til en udlånsrente, der ligger i intervallet 1,2 - 5,7 % p.a. (før skat), så vil det rentemæssigt kunne "betale sig" at foretage en frivillig indbetaling pr. 20. november 2014 frem for at vente med betaling til 20. november 2015.

Hvis selskabet ikke kan låne til en rente på under ca. 5,7 % p.a., vil en frivillig indbetaling af selskabsskat ud fra en "rentevurdering" ikke kunne betale sig, og restskatten skal så i stedet betales pr. 20. november 2015.
Lånerenten skal helt ned under ca. 1,2 % p.a. (før skat), hvis en frivillig lånefinansieret indbetaling skal finde sted allerede pr. 20. marts 2014 frem for 20. november 2014.

Hvis selskabet derimod har overskudslikviditet til betaling af den frivillige a´conto selskabsskat, vil vurdering omvendt bero på selskabets mistede renteindtægt i banken. Hvis indlånsrenten er lavere end ca. 1,2 p.a. (før skat) vil en frivillig indbetaling pr. 20. marts 2014 være fordelagtigt frem for at afvente betaling til 20. november 2014.

Generelt kan der også være en ”beregningsmæssig” fordel i at afvente en eventuel frivillig indbetaling til den 20. november 2014.

På dette tidspunkt vil de fleste selskaber have en bedre fornemmelse for, hvor årets forventede skattepligtige overskud ender – dermed kan der undgås en situation, hvor der sker for store frivillige indbetalinger 20. marts, der så efterfølgende binder likviditet indtil den overskydende skat indsættes på selskabets skattekonto pr. 20. november året efter.

Indholdet af denne nyhed er kun information af generel karakter og kan derfor ikke erstatte professionel rådgivning. Derfor bør indholdet ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.

 

14-02-2014