Udgivelsesdato: 28. januar 2014

Nyt lovforslag vil "ramme" aftaler indgået med digital signatur

Nyt lovforslag vil "ramme" aftaler indgået med digital signatur


I takt med den øgede udbredelse af digitale kommunikationsformer, ses flere og flere aftaler om f.eks. forbrugslån eller varekøb på kredit blive indgået på digital vis med "underskrift" på aftalen ved brug af digital signatur eller med NemID .

Hvis en aftale fx om et forlig eller et gældsbrev skal kunne tjene som såkaldt tvangsfuldbyrdelsesgrundlag i fogedretten, skal retten dog forelægges det originale dokument i underskreven stand, hvilket naturligvis kan være vanskeligt, hvis "underskriften" er sket digitalt.

Kreditor vil ofte have en betydelig fordel, hvis kreditor kan gå direkte til fogedretten for at lade sig fyldestgøre i tilfælde af debitor misligholder aftalen. Såfremt dokumenterne ikke kan tjene som tvangsfuldbyrdelsesgrundlag, er kreditor henvist til først at lade de civile domstole tage stilling til kravets indhold, før kreditor kan blive fyldestgjort. Dette vil både fordyre og forlænge processen.

I efteråret 2013 afsagde både Vestre Landsret og Østre Landsret kendelse, hvori det blev afgjort, at underskriftskravet ikke kan anses for opfyldt, hvis underskriften er sket enten med digital signatur eller med NemID. Den nuværende retstilstand er således, at alene fysisk underskrevne papirdokumenter kan tjene til grundlag for tvangsfuldbyrdelse uden nærmere domstolsprøvelse.

Det fremsatte lovforslag foreslår derfor, at såvel Retsplejeloven som Kreditaftalelovens bestemmelser herom ændres, således at også digitale underskrifter fremover kan anses som bindende underskrifter i denne forbindelse.

Retsplejeloven:
Det foreslås at digitalt underskrevne dokumenter, der i øvrigt opfylder Retsplejelovens krav hertil, skal kunne tjene som tvangsfuldbyrdelsesgrundlag såfremt dokumenterne er underskrevet med digital signatur eller NemID. Ligeledes foreslås det indført, at en eksakt skriftlig gengivelse af elektroniske dokumenter, som er underskrevet digitalt, vil være sidestillet med et fysisk underskrevet originalt dokument. Det påhviler kreditor at godtgøre, at den skriftlige gengivelse af det digitalt underskrevne dokument, er en eksakt gengivelse af den oprindelige elektroniske version.

Kreditaftaleloven:
Anvendelsen af digitale signaturer som tvangsfuldbyrdelsesgrundlag foreslås ligeledes at finde anvendelse ved kreditkøbsaftaler. Muligheden for at anvende digitalt underskrevne dokumenter som tvangsfuldbyrdelsesgrundlag ved købers misligholdelse skal finde anvendelse på løsøresalg med gyldigt ejendomsforbehold, både ved salg til forbrugere og til erhvervsdrivende.

Efter nugældende ret skal sælger kunne fremlægge en original købekontrakt under fogedforretningen, såfremt sælger ønsker sig tvangsfyldestgjort. Kan sælger ikke kan opfylde denne betingelse, er sælger henvist til at lade de civile domstole tage stilling til kravet, forinden sælger kan blive fyldestgjort.

Lovforslaget lægger op til at fremlæggelse af en eksakt skriftlig gengivelse af elektroniske kreditkøbsaftaler, som er underskrevet digitalt, vil være sidestillet med en fysisk underskrevet original kreditkøbsaftale.
Også her påhviler bevisbyrden, for at den skriftlige gengivelse er en eksakt gengivelse af den oprindelige elektroniske kreditkøbsaftale, sælger.

Lovforslaget foreslås at træde i kraft d. 1. juli 2014.


Indholdet af denne nyhed er kun information af generel karakter og kan derfor ikke erstatte professionel rådgivning. Derfor bør indholdet ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.

28-01-2014