Covid-19: Kompensation for faste omkostninger

Status: 

Dele af ansøgningen er åben. Ansøgningsfrist 31. august 2020.

Ansøgning kræver en vedlagt erklæring fra din lokale revisor.

Ny bekendtgørelse fra 5. maj 2020 indeholder justeringer af ordningen efter indgåelse af politisk aftale fra 18. april 2020

Ny aftale sikrer hurtigere udbetaling med digitaliseret revisorerklæring - læs mere her

 

 

Der er nu to kompensationsperioder, og det betyder, at du enten kan søge om 3 måneder (fra 9. marts 2020 til og med 8. juni 2020) eller om 4 måneder (fra 9. marts til og med 8. juli 2020). 

Din virksomhed kan således få kompensation for nogle af de faste omkostninger, hvis omsætningen er faldet med mere end 35 pct., og de faste omkostninger udgør mere end 12.500 kroner for kompensationsperioden på 3 måneder og 16.666 kroner for kompensationsperioden på 4 måneder.

 

Med virksomheder menes personlige virksomheder, selskaber, foreninger, fonde og selvejende institutioner, herunder kulturinstitutioner, der ikke modtager over 50 pct. af omsætningen i offentlige tilskud. Ordningen gælder ikke for statslige institutioner.

Modtager virksomheden over 50 pct. i offentligt tilskud skal der ansøges via Slots- og Kulturstyrelsen - Læs mere her.

 Brug for hjælp? - kontakt os, så finder vi nærmeste lokale revisor, der kan hjælpe med ansøgningen

 

Indholdet i ordningen

I ordningen kan din virksomhed få godtgjort dokumenterbare faste omkostninger (fx husleje og/eller renteudgifter) og uopsigelige kontraktbundne udgifter i en periode (fx leasing), hvor virksomheden er udsat for en stor omsætningsnedgang.

Andelen af de faste udgifter, der kompenseres er følgende:

 • 80 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 80-100 pct.
 • 50 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 60-80 pct.
 • 25 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 35-60 pct.

Virksomheder, som er ramt af forbud og må lukke midlertidigt, kan få kompensation på 100 pct. af de faste udgifter.

Virksomheder der er ramt af tvangslukning, skal have særlig fokus på at opdele omsætning og faste omkostninger i perioden før og efter tvangslukningen.

Der kan maksimalt opnås kompensation for 82,5 mio. kr. pr. virksomhed i perioden 9. marts 2020 til og med 8. juni 2020, og 110 mio kr. pr. virksomhed for perioden 9.marts 2020 til og med 8. juli 2020.

  

Oplysninger om virksomhedens resultat

Virksomheden skal oplyse seneste resultat i ansøgningen. Det seneste resultat skal være det, som fremgår af virksomhedens seneste offentliggjorte regnskab før 8. marts 2020 eller separat opgjort for 2019.

Hvis det seneste resultat er negativt, skal resultatopgørelsen vedlægges ansøgningen. 

Er årsagen til underskuddet ”ekstraordinære omstændigheder” kan reduktionen bortfalde. Ved ekstraordinære omstændigheder har Erhvervsstyrelsen præciseret følgende:

 • Virksomhedens resultat for de tre regnskabsår med balancedag i 2017, 2018 og 2019 er samlet set positivt eller virksomhedens resultat er positivt for hvert af de tre regnskabsår med balancedag i 2016, 2017 og 2018, og
 • Virksomheden kan dokumentere, at det seneste resultat er negativt som følge af ekstraordinære omstændigheder. Der er udarbejdet særskilt vejledning om ansøgning til den midlertidige kompensationsordning for virksomheders faste omkostninger, herunder om dokumentation af ekstraordinære omstændigheder:
  1. Klimainvesteringer. 
  2. Investeringer i energioptimering. 
  3. Investeringer i automatisering og digitalisering. 
  4. Omstruktureringsomkostninger, som lever op til IAS 37 definitioner/krav eller lignende i årsregnskabsloven. 
  5. Ekstraordinære vækstinvesteringer baseret på formaliserede planer. Disse skal være vedtaget og igangsat, dvs. der er afholdt omkostninger hertil. 
  6. Ekstraordinære strukturelle omkostninger eller hensættelser, fx fejl på en hel model-serie, som gør, at der skal foretages garantireparationer. 
  7. Ekstraordinære omkostninger eller hensættelser sfa. fx IT-kriminalitet, svindel begået af medarbejdere eller tabte retssager. 
  8. Ekstraordinære omstændigheder som følge af sygdom, brand, storm eller lignende hændelser, som resulterer i midlertidige tab.

 

 

 

Særlige betingelser i forbindelse med forlængelse

Hvis en virksomhed modtager tilskud på mere end 60 mio kr. fra denne ordning, må virksomheden ikke udbetale udbytte eller foretage aktietilbagekøb for regnskabsårene 2020 og 2021.

Virksomheden vil senere kunne frigøre sig fra disse begrænsninger ved at tilbagebetale udbetalt støtte efter denne ordning ud over 60 mio. kroner.

  Brug for hjælp? - kontakt os, så finder vi nærmeste lokale revisor, der kan hjælpe med ansøgningen

 

Ansøgning

Ansøgningen er åben for "3-måneders-perioden". Ansøgning for "4-måneders-perioden forventes at åbne snarest, og du skal ansøge inden 31. august 2020. 

Har du allerede søgt, kan du søge igen. Der kan således søges en eller to gange, men kompensationen udbetales samlet. Virksomheder, der har tvangslukket, kan søge separat for den periode, de har lukket.

Der skal vedlægges en revisorerklæring. Der ydes 80 pct. støtte til udgiften for denne såfremt en ansøgning udløser kompensation - dog maksimalt 16.000 kroner pr. cvr.-nr.

Virksomheden bekræfter med tro og love, at omsætningen er faldet, og dernæst udbetaler Erhvervsstyrelsen kompensationen. 

Ansøgningen om kompensation vil foregå digitalt på Virk, og du skal bruge dit NemID medarbejdersignatur. Det betyder, at din revisor eller andre ikke kan søge for dig, men din revisor skal efterfølgende uploade sin erklæring før din ansøgning kan behandles.

➤  Start ansøgning via virk.dk

  Brug for hjælp? - kontakt os, så finder vi nærmeste lokale revisor 

 

Yderligere information

Hvis det efterfølgende viser sig, at omsætningen er faldet væsentligt mindre, skal kompensationen betales tilbage.

➤  Læs mere på virksomhedsguiden

➤  Læs mere om hjælpepakke til freelancere mv. med A- og B-indkomst

➤  Læs bekendtgørelsen (BEK 350)

➤  Læs Faktaark om annullering af krav om 50 pct

➤  Læs Erhvervsstyrelsens vejledning om ansøgning ordningen

➤  Læs Erhvervsstyrelsens retninglinjer for revisors erklæringer

  Brug for hjælp? - kontakt os, så finder vi nærmeste lokale revisor 

 

 

Tilbage til hovedsiden Covid-19 ⎪ Corona

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få værdifuld information

Et godt sted at holde dig opdateret er via vores nyhedsbrev. Vi sender ud løbende den næste tid, hver gang og lige så snart, vi ved mere. Det vil sige, når der er konkrete tiltag, lovændringer og anbefalinger klar.

 

ℹ️  Skriv dig op her og få aktuel information

  Brug for hjælp? - kontakt os, så finder vi nærmeste lokale revisor 

 

 

Der arbejdes i øjeblikket på højtryk i alle organisationer og ministerier, lige som vi i Dansk Revision følger udviklingen nøje.

Al information på www.danskrevision.dk er derfor kun af generel karakter. Det kan ikke erstatte professionel rådgivning. Indholdet alene kan ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.