Covid-19: Kompensation for faste omkostninger

Status: 

Ansøgningsfrist 30. september 2020.

Ansøgning kræver en vedlagt erklæring fra din lokale revisor.

Ansøgningsfristen er pr. 5. august 2020 forlænget fra 31. august 2020 til 30. september 2020. Den generelle kompensationsordning for faste omkostninger ophører med dens udløb den 8. juli 2020, og der etableres en forlængelse. 

 

 

Der er nu to kompensationsperioder, og det betyder, at du enten kan søge om 3 måneder (fra 9. marts 2020 til og med 8. juni 2020) eller om 4 måneder (fra 9. marts til og med 8. juli 2020). 

Din virksomhed kan således få kompensation for nogle af de faste omkostninger, hvis omsætningen er faldet med mere end 35 pct., og de faste omkostninger udgør mere end 12.500 kroner for kompensationsperioden på 3 måneder og 16.666 kroner for kompensationsperioden på 4 måneder.

 

Med virksomheder menes personlige virksomheder, selskaber, foreninger, fonde og selvejende institutioner, herunder kulturinstitutioner, der ikke modtager over 50 pct. af omsætningen i offentlige tilskud. Ordningen gælder ikke for statslige institutioner.

Modtager virksomheden over 50 pct. i offentligt tilskud skal der ansøges via Slots- og Kulturstyrelsen - Læs mere her.

Få et samlet overblik over virksomhedsformer, der kan ansøge her. 

➤   Få hjælp til din virksomheds faste omkostninger - hvem kan søge?

 

Indholdet i ordningen

I ordningen kan din virksomhed få godtgjort dokumenterbare faste omkostninger (fx husleje og/eller renteudgifter) og uopsigelige kontraktbundne udgifter i en periode (fx leasing), hvor virksomheden er udsat for en stor omsætningsnedgang.

Andelen af de faste udgifter, der kompenseres er følgende:

 • 80 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 80-100 pct.
 • 50 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 60-80 pct.
 • 25 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 35-60 pct.

Virksomheder, som er ramt af forbud og må lukke midlertidigt, kan få kompensation på 100 pct. af de faste udgifter.

Virksomheder der er ramt af tvangslukning, skal have særlig fokus på at opdele omsætning og faste omkostninger i perioden før og efter tvangslukningen.

Der kan maksimalt opnås kompensation for 82,5 mio. kr. pr. virksomhed i perioden 9. marts 2020 til og med 8. juni 2020, og 110 mio kr. pr. virksomhed for perioden 9.marts 2020 til og med 8. juli 2020.

  

Oplysninger om virksomhedens resultat

Virksomheden skal oplyse seneste resultat i ansøgningen. Det seneste resultat skal være det, som fremgår af virksomhedens seneste offentliggjorte regnskab før 8. marts 2020 eller separat opgjort for 2019.

Hvis det seneste resultat er negativt, skal resultatopgørelsen vedlægges ansøgningen. 

Er årsagen til underskuddet ”ekstraordinære omstændigheder” kan reduktionen bortfalde. Ved ekstraordinære omstændigheder har Erhvervsstyrelsen præciseret følgende:

 • Virksomhedens resultat for de tre regnskabsår med balancedag i 2017, 2018 og 2019 er samlet set positivt eller virksomhedens resultat er positivt for hvert af de tre regnskabsår med balancedag i 2016, 2017 og 2018, og
 • Virksomheden kan dokumentere, at det seneste resultat er negativt som følge af ekstraordinære omstændigheder. Der er udarbejdet særskilt vejledning om ansøgning til den midlertidige kompensationsordning for virksomheders faste omkostninger, herunder om dokumentation af ekstraordinære omstændigheder:
  1. Klimainvesteringer. 
  2. Investeringer i energioptimering. 
  3. Investeringer i automatisering og digitalisering. 
  4. Omstruktureringsomkostninger, som lever op til IAS 37 definitioner/krav eller lignende i årsregnskabsloven. 
  5. Ekstraordinære vækstinvesteringer baseret på formaliserede planer. Disse skal være vedtaget og igangsat, dvs. der er afholdt omkostninger hertil. 
  6. Ekstraordinære strukturelle omkostninger eller hensættelser, fx fejl på en hel model-serie, som gør, at der skal foretages garantireparationer. 
  7. Ekstraordinære omkostninger eller hensættelser sfa. fx IT-kriminalitet, svindel begået af medarbejdere eller tabte retssager. 
  8. Ekstraordinære omstændigheder som følge af sygdom, brand, storm eller lignende hændelser, som resulterer i midlertidige tab.

 

 

 

Særlige betingelser i forbindelse med forlængelse

Hvis en virksomhed modtager tilskud på mere end 60 mio kr. fra denne ordning, må virksomheden ikke udbetale udbytte eller foretage aktietilbagekøb for regnskabsårene 2020 og 2021.

Virksomheden vil senere kunne frigøre sig fra disse begrænsninger ved at tilbagebetale udbetalt støtte efter denne ordning ud over 60 mio. kroner.

  Brug for hjælp? - kontakt os, så finder vi nærmeste lokale revisor, der kan hjælpe med ansøgningen

 

Ansøgning

Ansøgningsfristen er forlænget pr. 5. august 2020. Du skal nu ansøge inden 30. september 2020. 

➤   Læs Retsinformation om forlængelse

Har du allerede søgt, kan du søge igen. Der kan således søges en eller to gange, men kompensationen udbetales samlet. Virksomheder, der har tvangslukket, kan søge separat for den periode, de har lukket.

➤   Genansøg om forlængelse her

 

Der skal vedlægges en revisorerklæring. Der ydes 80 pct. støtte til udgiften for denne såfremt en ansøgning udløser kompensation - dog maksimalt 16.000 kroner pr. cvr.-nr.

Virksomheden bekræfter med tro og love, at omsætningen er faldet, og dernæst udbetaler Erhvervsstyrelsen kompensationen. 

Ansøgningen om kompensation vil foregå digitalt på Virk, og du skal bruge dit NemID medarbejdersignatur. Det betyder, at din revisor eller andre ikke kan søge for dig, men din revisor skal efterfølgende uploade sin erklæring før din ansøgning kan behandles.

➤  Start ansøgning via virk.dk

 

Hvis du ansøger for første gang eller vil foretage rettelser, der nødvendiggør rettelser i revisorerklæringen (henholdsvis underskud og 50 % loft over reduktion for underskud eller ændringer i realiserede omkostninger), skal du anvende følgende:

  Brug for hjælp? - kontakt os, så finder vi nærmeste lokale revisor 

 

Ophør og forlængelse

Den generelle kompensationsordning for faste omkostninger ophører med dens udløb den 8. juli 2020.

Ved politisk aftale 15. juni 2020 vil der etableres en ny, målrettet og midlertidig kompensationsordning for faste omkostninger for virksomheder, som er omfattet af følgende COVID-19-relaterede restriktioner: 

• Forbud mod at holde åbent 

• Forbud mod at holde åbent ophæves fra den 8. juni 2020 og frem 

• Forsamlingsforbud på over 500 personer 

• Grænselukninger 

• Udenrigsministeriets rejsevejledning 

Ordningen vil gælde i perioden fra den 9. juli 2020 til og med den 31. august 2020, hvorefter ordningen vil ophøre. 

Virksomheder, hvor forbuddet mod at holde åbent ophæves fra den 8. juni 2020 og frem, vil dog alene kunne få kompensation for faste omkostninger i perioden fra den 9. juli 2020 til den 8. august 2020.

 

Yderligere information

Hvis det efterfølgende viser sig, at omsætningen er faldet væsentligt mindre, skal kompensationen betales tilbage.

➤  Læs mere på virksomhedsguiden

➤  Få overblik over virksomhedsformer - hvilke kan ansøge?

➤  Læs Erhvervsstyrelsens vejledning om ansøgning ordningen

➤  Læs Erhvervsstyrelsens retninglinjer for revisors erklæringer

  Brug for hjælp? - kontakt os, så finder vi nærmeste lokale revisor 

 

 

Tilbage til hovedsiden Covid-19 ⎪ Corona

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få værdifuld information

Et godt sted at holde dig opdateret er via vores nyhedsbrev. Vi sender ud løbende den næste tid, hver gang og lige så snart, vi ved mere. Det vil sige, når der er konkrete tiltag, lovændringer og anbefalinger klar.

 

ℹ️  Skriv dig op her og få aktuel information

  Brug for hjælp? - kontakt os, så finder vi nærmeste lokale revisor 

 

 

Der arbejdes i øjeblikket på højtryk i alle organisationer og ministerier, lige som vi i Dansk Revision følger udviklingen nøje.

Al information på www.danskrevision.dk er derfor kun af generel karakter. Det kan ikke erstatte professionel rådgivning. Indholdet alene kan ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.