Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

 Nye regler om registrering af selskabsdeltagere

Skattekontrollovens § 3A er blevet udvidet, og udvidelsen har allerede fået virkning fra den 15. februar 2012.

Ændringen består i en udvidelse af den kreds af selskaber, der skal føre en fortegnelse over samtlige ejere og medlemmer. Omfattet er nu udover alle fuldt skattepligtige selskaber, såsom aktie- og anpartsselskaber, også f.eks. kommanditselskaber og partnerselskaber. 

Disse selskaber skal nu også føre en fortegnelse over selskabsdeltagerne (ejerbog), uanset ejerandelens størrelse. Fortegnelsen skal indeholde identitetsoplysninger bestående i: ejerens navn, adresse, hjemland, personnummer (cpr.nr.),  evt cvr.nr. eller SE-nr. For udlændinge uden cpr.nr., cvr.nr. eller se.nr., skal fødselsdatoen oplyses, når den pågældende er en fysisk person og skatteidentifikationsnummeret (TIN-nr.) i bopælslandet. Selskabsdeltagerne er forpligtede til at give selskabet oplysningerne senest 2 uger efter ejerskabets opståen.

Reglerne har virkning fra den 15. februar 2012 og var man selskabsdeltager inden da, skal oplysningerne være givet til selskabet inden 1. april 2012.

Selskabet er pligtig til at opbevare oplysningerne i 5 år fra udgangen af det indkomstår, som oplysningerne vedrører - svarende til det almindelige opbevaringskrav i bogføringsloven.

Selskabets opbevaringspligt kan dog være opfyldt i forvejen i form af selskabslovens regler om at føre en ejerbog.

Aktie- og anpartsselskaber og andre selskaber, hvor ingen af deltagerne hæfter personligt for selskabets forpligtelser, skal vedlægge selvangivelsen et bilag med oplysninger om de af deltagerne i selskabet, som ejer eller råder over 5 % eller mere af selskabskapitalen henholdsvis stemmeværdien. Sidstnævnte gælder dog kun, hvis oplysningerne ikke i forvejen er registreret i Ejerregistret, jf. selskabslovens § 58. Ejerregistret er dog endnu ikke taget i brug og selskabslovens § 58 er ikke trådt i kraft.

Ovennævnte er gældende lovgivning i dag, jf. lov nr. 118 af 7.2.2012 og er en udmøntning af EU-direktiv 2011/16 om samarbejde på beskatningsområdet landene imellem, jf. nedenstående links:

http://www.skm.dk/love/vedtagne/8705.html?rel  
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=140364 

Indholdet af denne nyhed er kun information af generel karakter og kan derfor ikke erstatte professionel rådgivning. Derfor bør indholdet ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.
 
 
07-03-2012